Novinky

Aktuality 65 / Rozvojové stratégie

17.07.2009 09:41
III. pracovné stretnutie MVRR SR s OECD na tému „Skúsenosti subjektov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja pri tvorbe rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni“ V dňoch 13. - 15. júla 2009 sa v Trnave a Bratislave uskutočnilo III. pracovné stretnutie expertov OECD pod...

Aktuality 64 / Recyklačný fond

16.07.2009 19:10
Zmena smernice posyktovania prostriedkov z Recyklačného fondu Správna rada Recyklačného fondu schválila na svojom júnovom zasadnutí novú smernicu o poskytovaní finančných prostriedkov z Recyklačného fondu. Súčasťou smernice sú tiež upravené tlačivá fondu Od 01.07. 2009 budú akceptované len žiadosti...

Aktuality 63 / Výzvy PPA

16.07.2009 10:01
PPA všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 15.7.2009 uverejnila výzvy na predkladanie žiadostí pre opatrenia 1.1 Modernizácia fariem, 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 3.3 Vzdelávanie a informovanie.   Následne bola uverejnená Príručka pre...

Aktuality 62 / Chov koní na Muránskej planine

06.07.2009 07:29
  Dňa 29. mája 2009 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie ďalšieho z významných lesníckych miest, tentoraz na Muránskej planine v lokalite Veľká lúka.Veľká Lúka je v poradí už 23. miestom zaradeným do zoznamu významných lesníckych miest. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica označujú...

Aktuality 61 / Výzva Nadácie SPP

30.06.2009 06:01
Nadácia SPP opäť oporou pre znevýhodnených Nadácia SPP otvára ďalšie kolo grantového programu Opora. Od júna 2009 tak podporí inštitucionálny rozvoj mimovládnych organizácií poskytujúcich sociálne služby a individuálny rozvoj klientov sociálnych zariadení. Na program vyčlenila Nadácia SPP v tomto...

Aktuality 60 / Výzva HU-SK

29.06.2009 19:49
  II. výzva na predkladanie projektov   29. júna 2009 bola zverejnená 2. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci a Národný orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s...

Aktuality 59 / Infodeň HU-SK

26.06.2009 18:09
Program cezhraničnej spolupráce Pozývame Vás na prezentáciu podmienok 2. výzvy na  predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.  Príspevky prednesú zástupcovia Spoločného technického...

Aktuality 58 / Regionálne propagačné dni

21.06.2009 16:16
PPA v spolupráci s MP SR, Štátnou veterinárnou správou, Pozemkovými a lesnými úradmi a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou  komorou pripravili pre Vás regionálne propagačné dni   V DŇOCH 22. – 30. JÚNA 2009 zamerané  na aktuálne informácie pre farmárov –...

Aktuality 57 / Informačné semináre

17.06.2009 06:43
  Pozvánka na informačné semináre   Bezplatné informačné semináre pre malých a stredných podnikateľov "Ako získať eurogranty na zateplenie" k výzve KaHR-21DM-0901. Semináre sú určené pre podnikateľov, ktorí chcú získať príspevok zo štrukturálnych fondov na zatepľovanie a využívanie...

Aktuality 56 / Výzvy SIA

16.06.2009 09:06
  SIA vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA   DOP2009-SIP003 Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a...
<< 53 | 54 | 55 | 56 | 57 >>