Aktuality 70 / Grantová výzva EK

23.07.2009 12:48

Výzva na predkladanie návrhov 

 
Európska komisia – GR pre regionálnu politiku
Pilotný projekt „Celoeurópska koordinácia metód integrácie rómskeho obyvateľstva“ – začleňovanie Rómov
 
Európska komisia má v úmysle realizovať pilotný projekt Európskeho parlamentu prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov, ktorá zahŕňa tri nezávislé a samostatné témy zodpovedajúce týmto oblastiam činnosti:
1. Vzdelávanie detí v ranom veku a starostlivosť o ne (ECEC)
2. Samostatná zárobková činnosť a mikroúvery.
3. Zvyšovanie informovanosti a povedomia.

Žiadatelia môžu predkladať návrhy vzťahujúce sa k cieľom iba jednej z troch uvedených oblastí činnosti.

V rámci pilotného projektu sa podporia inovatívne a integrované prístupy k riešeniu mnohodimenzionálnych problémov, ktorým čelia rómske spoločenstvá. Preskúmajú sa spôsoby podpory začleňovania Rómov prostredníctvom vzdelávacích, sociálnych a ekonomických činností, cezhraničnej spolupráce a výmeny osvedčených postupov, pričom sa využijú doterajšie skúsenosti.

Oprávnení žiadatelia:
Žiadatelia musia mať sídlo v jednom z 27 členských štátov Európskej únie.
Návrhy musia predložiť neziskové organizácie. Môže pritom ísť o:
— mimovládne organizácie a siete alebo verejné orgány.
To isté platí pre partnerské organizácie.
 
Podpora je do výšky 90%,
Grant môže byť až vo výške:
1. Vzdelávanie detí  celkový objem prostriedkov 2.000.000 EUR; realizácia 12-24 mesiacov
2. Samostatná zárobkobá činnosť celkový objem prostriedkov 1.500.000 EUR; realizácia 12-24 mesiacov
3. Zvyšovanie informovanosti celkový objem prostriedkov 1.000.000 EUR; realizácia 12-18 mesiacov
 
Žiadosti musia byť zaslané Komisii najneskôr do 25. septembra 2009.

Znenie výzvy: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:171:0037:0038:SK:PDF


Rozhodnutie Komisie k pilotnému projektu: https://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/official/decision_roma2009_en.pdf