Novinky

Aktuality 55 / Chudoba na vidieku

15.06.2009 12:05
Chudoba na európskam vidieku je stále prehľiadaná zdroj: euractiv Chudoba je aj napriek ambicióznym európskym plánom z Lisabonu stále vážnym problémom. Jej riziku čelí každé tretie dieťa vo vidieckych oblastiach Litvy, Poľska, Lotyšska, Maďarska, Španielska či Talianska. Európski odborníci na...

Aktuality 54 / Grantové výzvy

12.06.2009 08:55
Aktuálny prehľad dostupných grantových výziev nájdete v časti Grantové výzvy, alebo si ho môžete stiahnuť priamo tu: Aktualne vyzvy 2009 05.xls (157 kB)

Aktuality 53 / Výsledky hodnotenia MAS

03.06.2009 20:55
V rámci I. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie  4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „Výzva“), ktorá bola zverejnená 4. apríla 2008 (číslo výzvy: 2008/PRV/04),...

Aktuality 52 / Výzva na opatrenie 2.1

26.05.2009 11:41
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre ROP vyhlasuje priebežné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 1. Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých...

Aktuality 51 / Výsledky Konto Orange

22.05.2009 11:03
  Otvorený grantový program pod názvom Šanca pre váš región realizuje Konto Orange už od roku 2005. Dlhodobým cieľom programu je podporovať zmysluplné, inovatívne projekty, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v jednotlivých regiónoch.   Uzávierka podávania...

Aktuality 50 / Vládny program zateplovania

22.05.2009 07:59
Dňa 20. mája 2009 bol schválený Vládny program zatepľovania, ktorého účinnosť je 20. 5. 2009. Vykonávateľom je Štátny fond rozvoja bývania. Predmetom podpory sú budovy na bývanie a)    rodinné domy, b)    bytové domy. Žiadateľom - príjemcom podpory je a) fyzická...

Aktuality 49 / Výzva MF Informatizácia

22.05.2009 07:01
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely informatizácie spoločnosti Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely informatizácie spoločnosti v zmysle...

Aktuality 48 / Výzva MP SR

18.05.2009 13:33
Ministerstva pôdohospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č.2357/2008-100 o poskytovaní dotácií na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka  ...

Aktuality 47 / Vyšehradsky fond

07.05.2009 06:54
Dávame Vám do pozornosti informáciu o termínoch a možnostiach získania podpory na projekty v rámci Vyšehradského fondu - Podmienky a termíny, ďalšie informácie nájdete na web stránke Visegradfund

Aktuality 46 / Výsledky POD a Envirofond 2009

07.05.2009 06:28
Zoznam podporených projektov z Programu obnovy dediny nájdete na web našej stránke v časti "Podpora vidieka", alebo si ho môžete stiahnuť priamu tu.   Zoznam podporených projektov Environmentálneho fondu 2009 si môžete stiahnúť tu.
<< 54 | 55 | 56 | 57 | 58 >>