Kto sme

Združenie pre rozvoj vidieka (ZPRV) je združením fyzických osôb – expertov, ktorí svojím pôsobením napomáhajú rozvoju vidieka. ZPRV pôsobí na území Banskobystrického kraja.

Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá svojou odbornosťou môže podporiť proces rozvoja vidieka a má záujem pôsobiť vo vidieckom  priestore Banskobystrického kraja.

ZPRV vidieka ponúka svoje expertné služby  miestnym samosprávam  (obciam), a neziskovým   organizáciám Banskobystrického kraja pôsobiacich na vidieku.
 
V súčasnosti tvorí členskú základňu sieť expertov pokrývajúca celý región, pričom združenie je otvorené ďalším záujemcom o členstvo.
 
Chceme svojimi aktivitami pomáhať budovať miestne kapacity najmä v tých najzaostalejších vidieckych častiach kraja.

História združenia

    Združenie pre rozvoj vidieka vzniklo v roku 1994 ako iniciatíva skupiny nadšencov zaoberajúcich sa problematikou rozvoja regiónov, vidieka a poľnohospodárstva. Jeho zakladateľmi boli absolventi školy FAO pre rozvoj vidieka pri Agroinštitúte v Nitre. Aktivity v prvom roku boli zamerané na presadzovanie záujmov vidieka a výsledkom tejto iniciatívy bolo založenie Agentúry pre rozvoj vidieka v roku 1996.

    V rokoch 1995 – 1999 organizovalo ZPRV 3 ročníky Fóra rozvoja vidieka a 5 ročníkov letnej školy vidieka.

    ZPRV aktívne pomáhalo pri formovaní a zakladaní mikroregiónov ako napríklad Čierny Hron, Horehron, Podpoľanie, Muránska planina, Štítnicka dolina, Chopok Juh, a pod., ale aj pri zakladaní vidieckych organizácií s regionálnou pôsobnosťou, ako bola Prvá rozvojová vidiecka agentúra v Brezne a Rudohorská rozvojová spoločnosť v Tisovci.

    V roku 2002 bola činnosť združenia obnovená, pričom jeho členskú základňu tvorili najmä absolventi Kurzu facilitátorov pre rozvoj vidieka.
 

    V rokoch 2003 – 2004 sa ZPRV aktívne podieľalo najmä na pokračovaní predchádzajúcich aktivít na Horehoní – Tvorba PHSR mesta Brezno, manažovanie Prvej rozvojovej vidieckej agentúry, tvorba stratégií v MR Muránska planina a pod.
Členská základňa aktívne začala pracovať v rámci siete komunikačných centier VIPA a zúčastňovala sa akcií BB VIPA.
 

    V rokoch 2004-2006 sa opätovne aktivity združenia utlmili, najmä z dôvodu rozpadu členskej základne.
V decembri 2006 sa opätovne oživuje činnosť združenia, jeho členská základńa sa obnovuje a rozširuje najmä z radov expertov vyškolených v programoch Fondu sociálneho rozvoja.

    V nasledujúcich rokoch 2006-2009 sme sa venovali najmä poradenskej činnosti pre miestne samosprávy, realizovali sme informačný servis, spracovávali miestne stratégie pre obce, poskytovali sme manažérske služby a od roku 2006 sme sa začali aktívne zaoberať prezentáciou a podporou zavádzania prístupu Leader v lokalitách kraja. Taktiež sme participovali na tvorbe regionálnych strategických koncepcií.

V rokoch 2007-2008 sme nadviazali spolurpácu so slovenskými obcami v Srbsku a pokúšali sme sa neúspešne získať pre nich podporu prostredníctvom Slovak Aid na rozvoj lokálych partnerstiev. Vypracovali sme návrh vybudovania podpornej siete pre riešenie problematiky sociálnej inklúzie v kraji. Členovia sa čoraz aktívnejšie zapájali do spolupráce na regionálnej úrovni, zúčastňovali sme sa viacerých podujatí, konferenci a seminárov v kraji. NA web stránke sme suplovali informačný servis a web stránku Poľnohospodárskej platobnej agentúry, ktorá bol pre bežného užívateľa nepoužiiteľná. Od roku 2009 sme členmi NSRV. V roku 2009 sme sa podieľali na tvorbe viacerých programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a aprticipovali sme na vypracovaní Príručky pre miestne samosprávy na tvorbu PHSR. Taktiež sme vypracovali niekoľko projektov pre malé obce najmä v okrese Rimavská Sobota 

 

  V období 2009 - 2011 sa stabilizovala členská základňa, ako aj hlavné aktivity združenia ťažisko je na aktualizáciia  distribúcii aktuálnych triedených informácií pre jednotlivé skupiny partnerov v kraji, postupne narastala databáza subjektov zapojených do informačného servisu až na súčasných viac ako 600 odberatľov. V rámci servisu zasielame Aktuálne informácie, Prehľad grantových výziev a prehľad podujatí v BB kraji. Aktívne sme sa poddieľali na príprave územia prístupom LEDAER, napríklad pre územie Stredný Gemer, zabezpečovali sme externý manažment v projektoch malých obcí na juhu kraja a pomáhali spracovať menšie projekty pre samosprávy.V roku 2011 sme začali realizovať cyklus vzdelávaní našich členov a sympatizantov. 

V súčasnosti máme 21 členov.