Aktuality 68 / Výzva cestovný ruch

20.07.2009 15:39

Výzva 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 20. júla 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 - Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 19. októbra 2009 do 16:00 hod

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

PRÍLOHY:
 

Viac informácii zatiaľ nájdete tu