Program obnovy dediny 2013

 

Uzávierka prijímania žiadostí : 31.10.2012 (rozhoduje dátum na obálke)

 

 

Žiadosť o pridelenie dotácie z POD na rok 2013:

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2013.

Finančné zdroje na dotácie obcí a MR z POD poskytuje rezort životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu. SAŽP v tomto procese je poverená vecnou a finančnou administráciou dotácií, vrátane kontroly. Obce uzatvárajú zmluvy o poskytnutí dotácie s Environmentálnym fondom, o výške celkovej čiastky určenej na dotácie z POD rozhoduje minister životného prostredia.

 

Usmernenie platné k Programu obnovy dediny 2013

 

Žiadosť o poskytnutie podpory v elektronickej forme:

Elektronický formulár pre MS Word

Elektronický formulár pre OpenOffice

Návod: Ako postupovať pri vyplňovaní formulára

Kontaktné pracoviská poradcov SAŽP pre kraje

 

 

Časový harmonogram riadenia Programu:

 

31.10.2012             Podávanie žiadostí

11.2012 - 12.2012 Spracovanie žiadostí

01.2013 - 03.2013 Hodnotenie a rozhodovanie

04.2013 - 05.2013 Podpisovanie zmlúv

05.2013 - 10.2013 Realizácia projektov a zúčtovanie dotácií

 

 

Upozornenie:

V prípade, že vaša žiadosť vrátane príloh presahuje 5 MB, resp. sa vám vracia ako nedoručená, pošlite ju na náhradnú e-mailovú adresu: pod.ziadost@gmail.com.

Žiadosť, ktorú posielate e-mailom, má byť v tvare .doc, .rtf alebo .odt a nemusí obsahovať pečiatku a podpis štatutára. Tieto tvary potrebujeme pre elektronické zhrávanie žiadostí, formát .pdf nám program neakceptuje.

 

Kompletné informácie nájdete na https://www.obnovadediny.sk