Program obnovy dediny 2012

Uzávierka prijímania žiadostí : 31.10.2011

 

Žiadosť o pridelenie dotácie z POD na rok 2012:

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2012.

Finančné zdroje na dotácie obcí a MR z POD poskytuje rezort životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu. SAŽP v tomto procese je poverená vecnou a finančnou administráciou dotácií, vrátane kontroly. Obce uzatvárajú zmluvy o poskytnutí dotácie s Environmentálnym fondom, o výške celkovej čiastky určenej na dotácie z POD rozhoduje minister životného prostredia.

«Usmernenie platné k Programu obnovy dediny 2012»

 

Žiadosť o poskytnutie podpory v elektronickej forme:

«Elektronický formulár pre MS Word»

«Elektronický formulár pre OpenOffice»

«Návod: Ako postupovať pri vyplňovaní formulára»

«Kontaktné pracoviská poradcov SAŽP pre kraje»

 

Pridelené dotácie z POD na rok 2012:

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 6.3.2012 bolo pridelených 122 dotácií, z toho 110 obciam a 12 mikroregionálnym združeniam obcí. Celková pridelená suma činí 459.377,38 €.

Uspokojených bolo 24,2 % všetkých žiadostí, pričom priemerná výška dotácie dosiahla 3.765,- €.

 

«Zoznam obcí a mikroregiónov podporených v POD 2012»

 

Všetky rozhodnutia ministra ŽP o pridelní dotácie sú zverejnené na https://www.envirofond.sk/sk/Prehlady_dotacie.html