Národná sieť rozvoja vidieka SR

Národná sieť rozvoja vidieka je súčasťou Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Bola zriadená na základe Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Jej účelom je najmä sieťovanie všetkých aktérov pôsobiacich na vidieku a napomáhať výmene informáciií a skúseností, vzájomnej komunikácii.

Štruktúra NSRV SR vrátane linkov

Členom NSRV sa môže stať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá pôsobí svojimi aktivitami v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.Členstvo je bezplatné. Prihláška na stiahnutie

Výhody člentva v NSRV - získavanie aktuálnych informácií, podpora pri nadväzovaní spolupráce.

 

 

SPRAVODAJ NSRV 02/2009 (4,80 Mb, pdf) 19.01.2010

SPRAVODAJ NSRV 01/2009 (2,10 Mb, pdf)