Dotácie BB SK pre rok 2013

 

 

VZN BBSK č. 19/2012 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti Schválené Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 382/2012 z 27. augusta 2012. Účinnosť nadobúda 17. septembra 2012. Bližšie informácie Vám poskytne na Odbore finančného riadenia a rozpočtu ÚBBSK Mgr. Ján Mak (jan.mak@vucbb.sk). 

Žiadosti je možné predkladať do 30.novembra 2012

Na stiahnutie

Všeobecné záväzné nariadenia BBSK  19/2012 

Usmernenie pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2013

Ziadost o poskytnutie dotácie z VZN BBSK na rok 2013

Povinné oznacenie projektov VZN BBKS.jpg (192,5 kB)