Program obnovy dediny 2014

Uzávierka prijímania žiadostí : 31.10.2013 (rozhoduje dátum na obálke)

 

 

Žiadosť o pridelenie dotácie z POD na rok 2014:

 

Oznamujeme žiadateľom, že bol vyhlásený nový ročník Programu obnovy dediny.

V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola zverejnená rozšírená verzia Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť podpory POD: Program obnovy dediny.

V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk až po nadobudnutí účinnosti avizovanej novely zákona a po spustení novej web aplikácie v priebehu mesiaca september 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať.

Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do   31. 10. 2013.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Ivonu Cimermanovú na tel. 048/4374 176, prípadne na e-mailovej adrese pod.ziadost@sazp.sk

 

Špecifikácia oblastí podpory POD 2014.

 

Žiadosť o poskytnutie podpory v elektronickej forme:

doplníme po zverejnení
 

 

 

Kontaktné pracoviská poradcov SAŽP pre kraje

 

 

Časový harmonogram riadenia Programu:

31.10.2013             Podávanie žiadostí

11.2013 - 12.2013 Spracovanie žiadostí

01.2014 - 03.2014 Hodnotenie a rozhodovanie

04.2014 - 05.2014 Podpisovanie zmlúv

05.2014 - 10.2014 Realizácia projektov a zúčtovanie dotácií

 

 

Kompletné informácie nájdete na https://www.obnovadediny.sk

 

 


 

 

Prehľadné štatistiky za roky 1998 - 2011

 

Posledná aktualizácia: 12. januára 2012

 «Sumárna štatistika POD»

 «Realizácia POD po jednotlivých rokoch»

 «Vývoj ukazovateľov POD za jednotlivé roky»

Zoznam obcí a mikroregiónov schválených pre pridelenie dotácie v Programe obnovy dediny v jednotlivých ročníkoch nájdete «tu».