Iniciatíva pre rozvoj slovenského vidieka

 

 

45,6% obyvateľov tejto krajiny, ktorí žijú na vidieku, sú rovnocennými občanmi tohto štátu, ktorého ústava zaručuje všetkým občanom rovnaké práva a preto by sa vlády Slovenskej republiky mali veľmi vážne začať zaoberať potrebami vidieka!

 

Iniciatíva vznikla pred parlamentnými voľbami v roku 2012 a vytvára neformálnu platformu všetkých obyvateľov a organizácií bez ohľadu na stranícku, národnostnú, náboženskú, rasovú či inú viazanosť.

 

 Naša vízia Slovenska vychádza z koncepcie založenej na tradíciách, rozmanitosti, inováciách a integrácii:

  • chceme, aby sa krajina, podnebie a spoločnosť vnímali ako jednoliaty integrovaný, vzájomne prepojený systém
  • chceme aby sa rešpektovala vysoká prírodná a kultúrna rozmanitosť vidieka, jeho tradície a identita
  • chceme vzájomnú interakciu vidieka s mestom v záujme harmonického rozvoja vidieka   
  • chceme prepojenie a integritu nielen vidieckych komunít a prepojenie vidieka s mestom, ale aj s akademickou a vedecko-výskumnou obcou
  • chceme podporu prepojenia producentov, vzdelávacích inštitúcií, spotrebiteľov, študentov, vedcov, kuchárov - vytváraním priestoru a nástrojov pre vznik spolkov, sietí a solidarity medzi nimi
  • chceme uchovanie tradícií a pôvodného genofondu, miestnej a tradičnej výroby (rastlinná rôznorodosť, zvieracie rasy, odrody, produkty), ktoré sú najvhodnejšie pre dané územie z hľadiska kvality pôdy a klimatických podmienok,
  • chceme, aby sa podporovali nové techniky prenosu tradičných vedomostí, skúseností a technologických postupov z generácie na generáciu a aby sa tradície uchovávali, rozvíjali a technologicky inovovali,
  • chceme vyváženú kooperáciu medzi malo-, stredno- a veľkokapacitnými formami produkcie a to hlavne prostredníctvom diverzifikovaných opatrení, ktoré by nezaväzovali malovýrobcov spĺňať podmienky pre veľkovýrobcov,
  • chceme podporu pre vzdelávanie a oceňovanie farmárov a drobných producentov, predovšetkým mladých a pomoc pri ochrane biodiverzity a vývoja techník a technológií, šetrných k životnému prostrediu
  • chceme predovšetkým celoplošnú podporu pre integrovaný rozvoj vidieka sformovaný socioekonomickými