VZN BBSK 10 2009

VZN BBSK č. 10/2009 o poskytovaní finančných prostriedkov z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na podporu spolufinancovania implementácie Integrovaných stratégii rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR v Osi 4 – Realizácia prístupu LEADER na území  Banskobystrického samosprávneho kraja

Poskytovanie dotácií Miestnym akčným skupinám na území Banskobystrického kraja

 

Oprávnení žiadatelia:

Právnické osoby, ktorých BBSK nie je zakladateľom ani zriaďovateľom a majú sídlo na území BBSK. Pod právnickou osobou pre účely VZN BBSK č. 10/2009 rozumieme občianske združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, a ktoré bolo vybrané Riadiacim orgánom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 (ďalej len Riadiaci orgán) na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre Os 4 – Realizácia prístupu LEADER a súčasne jej bol udelený štatút Miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) na území BBSK.

 

Priority podpory:

 1. Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku,
 2. Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.

  

Financovanie:

Finančné prostriedky BBSK sa poskytnú formou grantu pre MAS na spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia, ktorá je podporená z finančných zdrojov schválených Riadiacim orgánom. MAS rozhodne, ktoré neoprávnené výdavky z opatrení Integrovanej stratégie rozvoja územia podporí a bude ich považovať za oprávnené výdavky pre získané finančné prostriedky z BBSK, čo uvedie podrobne vo svojej žiadosti o poskytovaní finančných prostriedkov. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie bude v kompetencii MAS. Pre tento účel bude zriadená Výberová komisia MAS.

  

Nepodporované oblasti:

 1. náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
 2. náklady na stravovanie,
 3. výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007,
 4. výdavky na verejné obstarávanie,
 5. nákup použitého majetku,
 6. nákup osobných dopravných prostriedkov,
 7. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu,
 8. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty,
 9. daň z pridanej hodnoty,
 10. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu),
 11. bankové poplatky, výdavky na záruku a podobné poplatky,
 12. nájomné poplatky,
 13. výdavky vynaložené v hotovosti,
 14. poradenské a konzultačné služby,
 15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných úradov.

   

Úplné znenie VZN: VZN_BBSK_10_2009.pdf (646,2 kB)

Žiadosť:   Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov.doc (562 kB)