VZN BBSK 5 2007

VZN BBSK č. 5/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. 

Poskytovanie dotácií subjektom v Banskobystrickom kraji 

 

Oprávnení žiadatelia:

a.     Právnické osoby, ktorých BBSK nie je zakladateľom ani zriaďovateľom a fyzické osoby -podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb1), všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

b.    Obce na území BBSK ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme všestranného rozvoja územia BBSK. 

 

Priority podpory:

 1. Podpora zamestnanosti v regióne,
 2. Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry regiónu,
 3. Kofinancovanie schválených projektov v záujme všestranného rozvoja územia BBSK
 4. Verejnoprospešné projekty, ktoré:  
  1. pomáhajú propagovať región v celoštátnom a v medzinárodnom meradle,
  2. sú novátorské, netradičné, rozvíjajú aktivity, ktoré majú morálny prínos,
  3. pomáhajú rozvíjať tvorivosť,
  4. vzdelávajú, vychovávajú a rozvíjajú telesnú kultúru detí a mládeže, uchovávajú a rozvíjajú kultúrne dedičstvo Banskobystrického regiónu. 

 

 Neoprávnené výdavky:

 • náklady na stravovanie,
 • honoráre pre organizátorov projektov,
 • náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,náklady na akcie investičného charakteru, ktoré by sa hradili inak z kapitálových výdavkov s dotáciou zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja nad 101 tis. Sk.

 

Úplné znenie VZN: VZN_BBSK_5_2007.pdf (217,5 kB)