Novinky

AKTUALITY: Konferencie, semináre, školenia

06.03.2014 07:17
Aktuálne termíny:     10.3.2014 Domáce kompostovanie - prednáška           13.3.2014 Rekreácia a turizmus v krajine - seminár           24.-25.3.2014 Partnerstvo...

Aktuálny prehľad grantových výziev

04.03.2014 07:19
    Prinášame Vám prvý prehľad grantových výziev pre rok 2014 okrem výziev štrukturálnych fondov   Kompletný prehľad nájdete a môžete stiahnuť na našej web stránke v časti   GRANTOVÉ VÝZVY   Združenie pre rozvoj vidieka  

Lučenecká klobásová ofenzíva

03.03.2014 09:52
Poslednú fašiangovú nedeľu privítalo Lučenec krásne slnečné počaasie, čo bolo v pláne osláv "Fašiagov na mestskej tržnici Lučenec 2014". Jednou z hlavných atrakcií fašiangov bola súťaž vo výrobe domácich klobás pod názvom "Lučenecká klobásová ofenzíva". Na  pozvanie riaditeľa...

Grantové výzvy: Podpora rozmanitosti v kultúre a umení

21.02.2014 08:18
Vyhlásenie výzvy CLT01 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a...

Výzva: Hodina deťom

04.02.2014 00:20
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník Grantového programu Hodina deťom Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Finančné...

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014-2020

29.01.2014 08:22
  Vláda SR na svojom 91. zasadnutí  prerokovala a schválila ako prvý bod programu Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014-2020   link: https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23205      

PPA: Výzva č. 2014/PRV/34

29.01.2014 06:44
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3139/2013-610, zo dňa 21.01. 2014, zverejnila „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych...

EK dnes schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 – 2020

25.01.2014 08:01
    Schválené pravidlá sú v súlade s novými podmienkami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci podnikom na účely regionálneho rozvoja s cieľom posilňovania rastu.   Takzvaná mapa regionálnej pomoci určuje regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na...

Zvýši sa počet rómskych zdravotných asistentov

17.01.2014 08:27
  Projekt  Zdravé komunity  zameraný na  podporu zdravia obyvateľov rómskych komunít, šírenie prevencie a osvety v marginalizovaných lokalitách vďaka spolupráci MV SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstva financií SR a Platformy na...

Aktuálny prehľad grantových výziev

09.01.2014 10:24
Prinášame Vám prvý prehľad grantových výziev pre rok 2014 okrem výziev štrukturálnych fondov   Kompletný prehľad nájdete a môžete stiahnuť na našej web stránke v časti GRANTOVÉ VÝZVY   Združenie pre rozvoj vidieka        
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>