Stanovy

 

STANOVY ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ VIDIEKA
(Zákon č.83/1990 Zb. o združovaní občanov)

 

 

Čl. 1. Názov a sídlo združenia

Združenie pre rozvoj vidieka (ďalej združenie) so sídlom v Banskej Bystrici, Magurská 15.

 

Čl. 2. Charakter združenia

Združenie je dobrovoľná, mimovládna, nezisková organizácia združujúca občanov, ktorí svojou činnosťou chcú prispieť k rozvoju vidieka v Banskobystrickom kraji a na Slovensku.

 

Čl. 3. Základné ciele a oblasti pôsobnosti združenia

a/ poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti rozvoja vidieka,

b/ propagácia vidieka,

c/ organizovanie a realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti rozvoja vidieka a sociálnej inklúzie,

d/ podpora a koordinácia vidieckeho turizmu na Slovensku

e/ vyhľadávanie zdrojov a spôsobov financovania projektov smerujúcich k uvedeným cieľom,

 

f/  odborná podpora tvorby a realizácie projektov na vidieku,

g/ realizovanie projektov v oblasti rozvoja vidieka a sociálnej inklúzie.

h/ komplexné riešenie problematiky sociálnej inklúzie

i/  budovanie a podporovanie inštitucionálnych sietí v regióne

j/  tvorba stratégií

k/ zachovávanie pôvodných remesiel a tradícií vidieka

l/ tvorba analýz a prieskumov,

m/ manažment rozvoja a projektový manažment

n/ tvorba web stránok, výroba a tlač propagačných materiálov,

o/ marketing vidieckeho územia

p/ informačné služby

q/ príprava a spracovanie projektov

r/ realizácia aktivít, projektov a programov v oblasti rozvoja vidieka

s/ lektorská činnosť

t/ organizovanie kultúrno-spoločenských akcií

u/ cezhraničná a medzinárodná spolupráca

 

Čl. 4. Členstvo v združení, práva a povinnosti členov

a/ Členmi združenia môžu byť iba fyzické osoby zastupujúce sami seba (individuálne členstvo). Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky, odsúhlasením vo Výbore združenia a zaplatením členského príspevku.

b/ Členstvo v združení zaniká:

-        doručením písomného oznámenia Výboru o vystúpení člena,

-        nezaplatením členského najneskôr do konca daného kalendárneho roka,

-        rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení člena pre hrubé porušenie stanov,

-        úmrtím člena,

-        zánikom združenia.

c/ Členovia majú právo:

-        zúčastňovať sa na rokovaní Valného zhromaždenia a byť informovaní o činnosti združenia,

-        voliť a byť volení do príslušných orgánov združenia, aktívne v nich pracovať a zúčastňovať sa na kontrole činnosti združenia, vrátane finančného hospodárenia združenia,

-        slobodne uplatňovať svoje názory, predkladať návrhy na Valnom zhromaždení, alebo v orgánoch, do ktorých boli zvolení,

-        podieľať sa na príprave návrhov na uznesenia,

-        využívať možnosti a výhody vyplývajúce z členstva.

d/ Členovia majú povinnosť:

-        dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a podieľať sa na plnení programu združenia,

-        platiť členské príspevky,

-        aktívne pracovať v orgánoch, do ktorých boli zvolení,

-        zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení združenia a plniť prijaté uznesenia snemu a orgánov združenia,

-        dodržiavať všeobecné zásady občianskej a profesionálnej etiky.

 

Čl. 5. Organizačné usporiadanie a orgány združenia

a/ Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie členov, ktoré sa schádza najmenej raz ročne.

Valné zhromaždenie:   

-       volí orgány združenia (volebné obdobie je 4 roky) a odvoláva ich,

-       stanovuje členské príspevky,

-       schvaľuje zásady hospodárenia,

-       schvaľuje zmeny a doplnky stanov,

-       odsúhlasuje výročnú správu o činnosti a hospodárení a správu Revíznej komisie,

-       rozhoduje o vylúčení člena pre hrubé porušenie stanov,

-       rozhoduje o zrušení združenia, alebo jeho zlúčení s iným občianskym združením.

b/ Medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia riadi činnosť združenia minimálne trojčlenný a maximálne jedenásťčlenný Výbor, ktorý volí Predsedu a Podpredsedu združenia.

c/ Predseda a Podpredseda združenia sú jeho štatutárnymi orgánmi a samostatne zastupujú združenie navonok vo veciach právnych a finančných.

d/ Predseda

-       zvoláva a riadi zasadnutia Výboru,

-       zvoláva a riadi Valné zhromaždenie.

e/  Podpredseda zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti alebo vo veciach ktorými ho Predseda poverí.

f/ Revízna komisia má maximálne troch členov a kontroluje plnenie uznesení a použitie finančných prostriedkov a predkladá Valnému zhromaždeniu správu.

g/ Valné zhromaždenie, Výbor a Revízna komisia sú uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.

 

Čl. 6. Hospodárenie združenia

a/.Príjmy združenia tvoria príspevky riadnych členov, dary, dotácie, výnosy z majetku združenia a príjmy z hospodárskej a inej činnosti, ktorá je v súlade s cieľmi združenia.

b/ Výdavky združenia sú zamerané na podporu realizácie cieľov uvedených v Čl. 3 Stanov.

c/ Návrh rozpočtu pripravuje Výbor a schvaľuje Valné zhromaždenie združenia.

 

Čl. 7. Zánik združenia a spôsob majetkového vysporiadania pri zániku združenia

a/ Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra.

b/ V prípade zániku združenia na základe uznesenia Valného zhromaždenia o majetku združenia rozhodne Valné zhromaždenie v súlade s cieľmi združenia.

 

Čl.8. Záverečné ustanovenia

a/ Združenie vzniká dňom nadobudnutia účinnosti stanov.

b/ Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

Pôvodné znenie Stanov bolo registrované na MV SR 16.6.1994 pod číslom VVS/1-900/90-9735

Doplnené znenie č.1 Stanov bolo registrované na MV SR 22.5.2007 pod číslom VVS/1-900/90-9735-1

 

Toto doplnené znenie č.2 Stanov Združenia pre rozvoj vidieka bolo schválené uznesením Valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2010

 

Registrácia vykonaná na MV SR 30.12.2010
Číslo spisu: VVS/1-900/90-9735-2