Prístup CLLD / LEADER 2014-2020

Ponúkame verejno-súkromným partnerstvám a mikroregiónom expertné služby v príprave územia "Prístupom CLLD / LEADER".

 LEADER+   EU

Vysoko kvalifikovaní, vyškolení experti s praktickými skúsenosťami v oblasti:

- prípravy územia prístupom CLLD/ LEADER,

- aktivizácie partnerov (miestnych samospráv, podnikateľov, neziskového sektora), využívania participačných metód,

- spracovania komplexných Integrovaných stratégií územia,

- praktickej implementácie rozvojových programov.

ponúkajú metodické, expertné, lektorské, manažérske a ďalšie služby pri realizácii projektov v rámci Opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER / PRV 2014-2020, prípadne realizácií a implementácií projektov obcí v Opatreniach 7 PRV