Otvorený grantový program

Nadácia Slovenskej sporiteľne prijíma počas celého roka žiadosti o podporu od rôznych organizácií.

Do otvoreného grantu môžete posielať projekty z oblasti:

  • Športu
  • Kultúry
  • Vzdelávania
  • Sociálnej pomoci a zdravia
     

Projekty sa podávajú prostredníctvom elektronickej podateľne. Žiadatelia sú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní.
Výška požadovanej podpory nie je ohraničená, správna rada však môže na základe predloženého rozpočtu projektu rozhodnúť len o čiastočnej podpore žiadosti.

Prioritou Nadácie Slovenskej sporiteľne pre rok 2014 je podpora finančného vzdelávania.
Nadácia Slovenskej sporiteľne sa sústreďuje na podporu verejnoprospešných aktivít mimovládnych organizácií. V zmysle schválenej koncepcie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

Kompletmné informácie: TU