Nadácia pomoc jeden druhému

Pravidlá a podmienky žiadania o pomoc v Nadácii POMOC JEDEN DRUHÉMU

O AKÚ POMOC JE MOŽNÉ ŽIADAŤ:

Dôvodom žiadosti môže byť nepriaznivá zdravotná alebo sociálna situácia dieťaťa, rodiny alebo dospelého jednotlivca. Žiadaná pomoc má sledovať zlepšenie tejto situácie. Je možné požiadať o finančnú pomoc alebo o materiálnu pomoc – napr. zabezpečenie predmetov základných životných potrieb (akými sú drogéria, hygienické potreby, potraviny), základné vybavenie domácnosti (chladnička, práčka), oblečene pre deti, ale aj materiálna pomoc ako sú podlahové krytiny, stavebný materiál a podobne. Internetové stánky Nadácie pomoc jeden druhému (ďalej len Nadácia) slúžia ako dôležitý nástroj na oslovenie darcov. Žiadateľ o pomoc sa pritom môže aj sám aktívne zúčastňovať na oslovovaní darcov tým, že si bude pravidelne aktualizovať svoj profil na internetových stránkach Nadácie, ale aj tým, že bude prostredníctvom sociálnych sietí budovať sieť svojich priaznivcov, bude zapájať svojich najbližších a známych do svojej zbierky.

 

AKO POŽIADAŤ O POMOC:

Žiadateľ napíše svoju žiadosť o konkrétnu pomoc do formulára žiadosti o pomoc alebo ju zašle poštou na adresu: Nadácia Pomoc jeden druhému, Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec

Žiadateľ je povinný uvádzať presné a pravdivé údaje v plnom požadovanom rozsahu a na požiadanie Nadácie predložiť dokumenty, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Nadácia si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd so žiadateľom o pomoc z dôvodu, že žiadateľ o pomoc alebo jej príjemca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto dodatočne neopravil, nedoplnil alebo nedoložil.

Podmienkou uverejnenia žiadateľovho príbehu na stránkach Nadácie s cieľom oslovenia širokého spektra potenciálnych darcov je potrebné napísať zrozumiteľný text príbehu (v spisovnej slovenčine s použitím diakritiky). Je nutné zamerať sa na konkrétny popis problému, nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácie. V príbehu je dôležité uviesť:

 • o čo konkrétne žiadateľ žiada
 • dôvod jeho žiadosti (tzn. prečo o to žiada)
 • ako uvedená pomoc zlepší jeho život, života dieťaťa alebo rodiny

Potrebná je tiež farebná fotografia osoby alebo rodiny, ktorá potrebuje pomoc. Príbehy so žiadosťou o pomoc budú uverejnené na stránkach Nadácie po dobu jedného roka alebo do vyzbierania cieľovej sumy. S jednou žiadosťou sa na nás môže obrátiť žiadateľ maximálne dvakrát.

Z dôvodu preverenia oprávnenosti žiadosti o pomoc je potrebné poskytnúť Nadácii potrebné dokumenty a informácie v závislosti od typu požadovanej pomoci, a to napríklad:

 • lekárske správy potvrdzujúce žiadateľom uvádzané zdravotné ťažkosti (nie staršie ako ½ roka, ak sa žiadateľ s Nadáciou nedohodne inak),
 • dokladovanie rodinného finančného zázemia (úhrn všetkých príjmov všetkých plnoletých osôb žijúcich v spoločnej domácnosti),
 • kontakty na dôveryhodného overovateľa príbehu (podľa možnosti nie rodinného príslušníka, čiže napr. lekára, farára, starostu obce, sociálneho kurátora, riaditeľa školy, členov inej nadácie alebo občianskeho združenia a pod.– je možné dohodnúť s Nadáciou individuálne v závislosti od typu žiadosti),
 • pri zdravotných problémoch je potrebný odborný garant – nemal by byť v príbuzenskom vzťahu k žiadateľovi o pomoc ani k dieťaťu/dospelému/rodine v núdzi, ale z hľadiska svojej profesie dobre pozná nepriaznivú zdravotnú/sociálnu situáciu, prípadne pomáha túto situáciu riešiť – napr. sociálny pracovník, zamestnanec neziskovej organizácie, lekár prvého kontaktu, lekár špecialista, učiteľ, starosta obce a pod.; garantom nemôže byť ani prípadný dodávateľ žiadanej pomoci, napr. predajca zdravotnej pomôcky alebo zamestnanec dotknutého rehabilitačného zariadenia,
 • v prípade nezamestnaných osôb je dôležité preukázať dlhodobý aktívny prístup k hľadaniu zamestnania (napríklad účasť na rôznych výberových konaniach, účasť na rekvalifikačných kurzoch, aktivačné práce v rámci obce, ochota vycestovať za prácou a pod.)
 • dokladovanie najväčších výdavkov domácnosti, vyčíslenie nákladov na liečenie, spoluúčasť zdravotnej poisťovne, inej nadácie a pod. v závislosti od typu žiadosti

ŽIADATEĽ O POMOC/PRIJÍMATEĽ SA ZAVÄZUJE:

 • použiť finančný príspevok alebo materiálny dar len na účel, ktorý uviedol vo svojej žiadosti o pomoc,
 • informovať Nadáciu o dosiahnutí cieľovej sumy finančných príspevkov alebo o získaní materiálnej pomoci,
 • uviesť, ako použije vyzbieranú finančnú čiastku v prípade, že sa v stanovenom období nevyzbiera požadovaná čiastka v plnej sume,
 • pravidelne aktualizovať svoj profil, kontaktné údaje a v prípade materiálnej pomoci uviesť, či a v akom rozsahu bola pomoc realizovaná a jeho požiadavka o pomoc splnená,
 • využívať na svojom profile možnosť poďakovať sa darcom pomoci,
 • pravdivo informovať, či potrebnú pomoc hľadá aj prostredníctvom iných nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov a pod.
 • na požiadanie Nadácie do 30 dní od požiadania predložiť:

·         kópie dokladov (faktúry, potvrdenia za platbu a iné účtovne relevantné doklady) preukazujúce vynaloženie finančných prostriedkov získaných cez Nadáciu na účel deklarovaný vo svojej žiadosti,

·         tieto dokumenty je príjemca povinný zaslať na adresu Nadácia Pomoc jeden druhému, Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec alebo inou formou po vzájomnej dohode.

 • Nadácia Pomoc jeden druhému a jej poverení spolupracovníci budú dbať na efektívne využitie daru. Vyhradzujú si týmto právo preveriť si využitie pomoci napríklad vyžiadaním správy, ako poskytnutá pomoc pomohla jej príjemcovi, ako sa zlepšila jeho zdravotná či sociálna situácia, alebo si využitie daru preveria osobnou návštevou priamo u príjemcu.

Súhlasím s uvedenými pravidlami a podmienkami a chcem vyplniť:

 

FORMULÁR ŽIADATEĽA →