Dokumenty k žiadosti pre Os 4 LEADER

Opatrenie 4.1. Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Opatrenie 4.3. Chod miestnej akčnej skupiny

 

Metodické usmernenia aktuálne platné:

Kritériá oprávnenosti MAS verzia zo 4.4.2008

Dodatok č.5 k Usmerneniu pre administráciu Osi 4 zmeny pre verziu 1.5. z 26.01.2010 

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER  verzia 1.5.26.01.2010 

Príloha č.1 Usmernenia - Záväzná osnova integrovanej stratégie územia verzia 1.5.z 26.01.2010 

Príloha č.2 Usmernenia - Kritériá pre hodnotenie Integrovanej stratégie územia / výber MAS verzia 1.3 zo 6.11.2009

Príloha č.3 Usmernenia - Protokol o výbere projektov MAS verzia 1.5.z 26.01.2010

Príloha č.4 Usmernenia - Opatrenia Programu rozvoja vidieka ST 2007-2013 verzia 1.3.z 24.07.2009

Príloha č.5 Usmernenia - Vyhlásenie o realizácii projektu verzia 1.1. z 21.10.2008

Príloha č.6 Usmernenia - Charakteristika Priorít, Osí a Opatrení Osi 3 verzia 1.5.z 26.01.2010

 

Výzva uzatvorená 2009:

Výzva pre Opatrenia 4.1. a 4.3. (6.11.2009)

Žiadosť o NFP pre Opatrenie 4.1. a 4.3. (6.11.2009) 

 

Výzva uzatvorená 2008:

Výzva pre Opatrenia 4.1. a 4.3. (4.4.2008)

Oznámenie o zmene vo Výzve pre Opatrenia 4.1. a 4.3.  (21.10.2008)

Žiadosť o NFP pre Opatrenie 4.1. a 4.3. (21.10.2008)

 

Neplatné metodické usmernenia:

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER  verzia 1.3. z 24.07.2009

Dodatok č.3 k Usmerneniu pre administráciu Osi 4 zmeny pre verziu 1.3. z 22.07.2009

Dodatok č.4 k Usmerneniu pre administráciu Osi 4 zmeny pre verziu 1.3. z 30.10.2009

Príloha č.1 Usmernenia - Záväzná osnova integrovanej stratégie územia verzia 1.3. z 24.07.2009 

Príloha č.3 Usmernenia - Protokol o výbere projektov MAS verzia 1.3.z 24.07.2009

Príloha č.6 Usmernenia - Charakteristika Priorít, Osí a Opatrení Osi 3 verzia 1.3.z 24.07.2009

Usmernenie pre administráciu Osi 4 LEADER verzia 1.1 z 21.10.2008

Dodatok č.1 k Usmerneniu pre administráciu Osi 4 verzia 1.1. z 21.10.2008

Dodatok č.2 k Usmerneniu pre administráciu Osi 4 verzia 1.1. z 10.4.2009

Príloha č.1 Usmernenia - Záväzná osnova integrovanej stratégie územia verzia 1.1. z 21.10.2008

Príloha č.2 UsmerneniaKritériá pre hodnotenie Integrovanej stratégie územia / výber MAS verzia 1.3 zo 16.4.2008

Príloha č.3 Usmernenia - Protokol o výbere projektov MAS verzia 1.1.zo 16.4.2008

Príloha č.4 Usmernenia - Opatrenia Programu rozvoja vidieka ST 2007-2013 verzia 1.1. z 21.10.2008

Príloha č.5 Usmernenia - Vyhlásenie o realizácii projektu verzia 1.1. z 21.10.2008

Príloha č.6 Usmernenia - Charakteristiko Priorít, Osí a Opatrení verzia 1.1. z 21.10.2008