1/ Pustý hrad

Pustý hrad nad Zvolenom je po sýrskom Crak de Chevalier druhým najrozsiahlejším hradom na svete!

 

Zrúcaniny jedného z najstarších ranostredovekých hradov na Slovensku, skrývajúce sa v lesnatom najvýchodnejšom výbežku Štiavnických vrchov, nad sútokom Hrona a Slatiny, 2 km na JZ od Zvolena.
Pustý hrad vznikol na mieste staršieho hradiska, prvá historická zmienka o hrade je v kronike tzv. Anonyma, z prelomu 12. a 13. storočia, ktorý pokladá Zvolenský hrad za založený Boršom na prelome 9. a 10. storočia. Hrad bol vojenským a správnym strediskom pravdepodobne už pred začlenením do uhorského štátu, neskôr správnym, vojenským a hospodárskym strediskom kráľovského Zvolenského panstva, obrovského územia od Hontu po Liptov a Oravu, ktoré sa v prvej polovici 13. storočia pretvorilo na Zvolenskú župu. Svojou rozlohou zaberala pôvodne takú veľkú časť stredného Slovenska, že sa z nej v 14. storočí vytvorili dalšie tri župy - Liptovská, Oravská a Turčianska. Súčasne bol sídlom uhorských kráľov pri ich poľovačkách v tzv. Zvolenskom lese. Postupom času sa hrad dostal mimo dostupných teritórií na trasách diaľkových ciest a prestal tak plniť svoju pôvodnú funkciu správneho, vojenského a hospodárskeho centra. Extrémna poloha sa tak stala jednou z hlavných príčin premiestnenia jeho pôvodnych funkcií do nového hradu a jeho postupného zániku. Grafické listy zo začiatku 17. storočia, znázorňujúce mesto Zvolen, označujú tento hrad za ruinu.

Pôvodne išlo o 2 hrady, starší, horný z 12.-13. storočia a dolný asi zo začiatku 14. storočia. V priebehu 12. - 14. storočia sa vybudovali dve samostatné časti stredovekého opevnenia, ktoré môžeme nazývať ako hornú a dolnú polohu Pustého hradu. Strednú časť medzi uvedenými polohami opevnili a upravili pre účely komunikácie spájajúcej obe okrajové dominanty. Najstaršou stavbou, ktorá reprezentuje komitátny hrad, je obytná veža datovaná do 2. polovice 12. storočia do obdobia vlády Belu III. (1172 - 1196). Veľká stavebná činnosť na zvolenskom hrade sa viaže k 1. tretine 13. storočia. Môžeme ju ohraničiť obdobím vlády Ondreja II. a Belu IV. V tom čase boli vybudované hradby veľkého opevnenia, ktoré začlenili do svojho obvodu aj pôvodný komitátny hrad. Táto časť Pustého hradu predstavuje refúgium, ktoré sa svojou rozlohou 7,6 ha zaraďuje medzi najväčšie na území Slovenska. Kráľovský komitátny hrad bol centrom politickej, hospodárskej a vojenskej správy vo vymedzenej oblasti. Túto úlohu si plnil už od svojho vzniku, čoho dokladom sú i listiny signované vo Zvolene už v rokoch 1214 a 1222. V nasledujúcom období, od 13. do 15. storočia, v rámci veľkého opevnenia boli vybudované ďalšie solitérne objekty, ako i samostatne uzavretý Dončov hrad. Veľká časť hradných objektov Starého Zvolena bola zničená v roku 1450 rozsiahlym požiarom. V 16. a na začiatku 17. storočia plní hrad strážnu funkciu pri obrane Zvolena proti Turkom a bola tu vybudovaná drevená vartovka. 

Text: Ubytko123

 

Ďalšie informácie:

https://www.pustyhrad.com/

https://panoramy.sme.sk/panorama/904/zvolen-pusty-hrad-noc-ii/?pr=908&p=910

https://www.zamky.sk/pamiatky/pustyhrad/historia.htm

https://www.pamiatky.net/?mon=6111131&q=node/3

https://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/637537

https://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/637661