Zmeny v živnostenskom zákone

15.07.2010 13:17

 

Od 1. júna 2010 platí novela živnostenského zákona, ktorou sa určité veci vrátili do stavu spred októbra 2007.

1. Zmenilo sa rozdelenie živností
Do 31. mája tohto roka sa živnosti delili na ohlasovacie a koncesované. Koncesia je povolenie, ktoré sa vyžadovalo len v určitých prípadoch. Od 1. júna sú koncesie minulosťou. Už sú len ohlasovacie živnosti, a tak tento prívlastok stratil význam. Delia sa na remeselné, viazané a voľné. Koncesované živnosti sa presunuli medzi viazané.  K remelným živnostiam pribudli dve: strechár a manikúra - pedikúra.

2. Treba mať prax
Remeselná živnosť si vyžaduje odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore alebo praxou. Iba v jednom prípade zákon urobil výnimku. Do 31. mája platilo, že prax nepotrebujete, ak ste si zaplatili a vykonali kvalifikačnú skúšku pred komisiou vymenovanou ministerstvom vnútra. Od 1. júna skúška nestačí. Musíte mať najmenej šesťmesačnú prax v odbore.

3. Noví živnostníci majú osvedčenie
Oprávnenie na živnosť sa do 31. mája preukazovalo živnostenským listom alebo koncesnou listinou. Od 1. júna ide o „osvedčenie o živnostenskom oprávnení". Živnostenské listy a koncesné listiny vydané do 31. mája 2010 však zostávajú v platnosti. Doterajší živnostníci nemusia o nič žiadať.

4. Rôzne predmety podnikania sú na jednom papieri
Kto ohlásil živnosť od októbra 2007 do mája 2010, mohol dostať niekoľko živnostenských listov. Každý predmet podnikania totiž musel byť na osobitnom papieri. Od 1. júna je to opäť ako kedysi - všetky predmety podnikania sa zaznačia na jednom osvedčení. Za každý z nich treba zaplatiť zvlášť.

5. Úrad má prísnejšiu lehotu
Na rozhodnutie o koncesii mal živnostenský úrad 30 dní od doručenia žiadosti a výpisu z registra trestov. Od 1. júna ide o viazané živnosti a osvedčenie na ne sa vydáva do piatich pracovných dní.

6. Živnosť sa dá pozastaviť najviac na tri roky
Živnostník si do konca mája mohol pozastaviť živnosť najmenej na šesť mesiacov a na tomto sa nič nezmenilo. Od 1. júna to však nemôže urobiť na neobmedzený čas. Maximum sú tri roky. K dôvodom, z ktorých môže úrad zrušiť živnosť, zasa pribudla nečinnosť. Stačí, že živnosť nevykonávate dlhšie ako dva roky bez toho, aby ste si ju pozastavili.

7. Preklad nemusí mať pečiatku
Pre občana iného štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska platí aj po zmene zákona, že bezúhonosť môže preukázať aj výpisom z registra trestov v cudzom jazyku a takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace. Jeho preklad však už nemusí byť úradne overený.To istí platí pre doklady o odbornej kvalifikácii, finančnej spoľahlivosti a o poistení proti rizikám živnosti.

8. Úrad rozšíril služby
Obchodné spoločnosti, družstvá a iné právnické osoby sa zapisujú do obchodného registra. Od júna na to môžu využiť svoje jednotné kontaktné miesto. Úrad urobí aj prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby - za každých začatých 15 strán zaplatíte päť eur.

Zdroj: www.portal.gov.sk