Uzatvorené, ukončené a pozastavené výzvy v Osi 3

06.07.2009 00:00

 

 Opatrenie 3.1.

Vyzva 2008-PRV-07 Opatrenia 3-1 A a 3-2.doc

Vyzva 2008-PRV-08 Opatrenia 3-1 B.doc 

Opatrenie 3.1. A Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice)

                         B Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice.

Podklady k predloženiu projektu a žiadosti: 

3-1 Ziadost o NFP 20080701.doc 

3-1 Tabulkova cast 20080701.xls 

Tabulky Jednoduche uctovnictvo 20080701.xls 

Tabulky Podvojne uctovnictvo 20080701.xls

 

Podklady k realizácii schváleného projetku:  

Ziadost o platbu v eur 20090114.xls 

3-1 Zoznam priloh k Ziadosti o platbu.doc 

3-1 Monitorovacia sprava 20081007.doc

Opatrenie 3.2.

Vyzva 2008-PRV-07 Opatrenia 3-1 A a 3-2.doc

Opatrenie 3.2.  Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

Časť A   Investičné aktivity

Časť B   Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu

Podklady k predloženiu projektu a žiadosti: 

3-2 A Ziadost o NFP 20080701.doc 

3-2 B Ziadost o NFP 20080701.doc 

3-2 Tabulkova cast 20080701.xls

Tabulky Jednoduche uctovnictvo 20080701.xls 

Tabulky Podvojne uctovnictvo 20080701.xls

 

Podklady k realizácii schváleného projetku:  

Ziadost o platbu v eur 20090114.xls 

3-2 A Zoznam priloh k Ziadosti o platbu.doc 

3-2 B Zoznam priloh k Ziadosti o platbu.doc 

3-2 A Monitorovacia sprava 20081007.doc 

3-2 B Monitorovacia sprava 20081007.doc

 Opatrenie 3.5.

Vyzva 2008-PRV-06 Opatrenie 3-5.doc

Opatrenie 3.5. Získavanie zručností, oživovanie avykonávanie stratégií miestneho rozvoja

Podklady k realizácii schváleného projetku:

Ziadost o platbu v eur 20090114.xls  

3-5 Zoznam priloh k Ziadosti o platbu.doc

3-5 Monitorovacia sprava 20081007.doc