Výzvy MK SR na rok 2013

15.05.2013 10:44

 

 

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nové Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programoch Pro Slovakia, Kultúra znevýhodnených skupín a Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť.

 

Upozornenie:

 • žiadosť musí byť podpísaná, pevne zviazaná (hrebeňová väzba, tepelná väzba) a všetky strany žiadosti, vrátene príloh, musia byť očíslované,
 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii  je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011  č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti,
 • žiadosť nie je možné dopĺňať. Opätovná elektronická registrácia je možná až po vyhlásení novej výzvy na predkladanie žiadostí (ďalšieho kola),
 • dotácia na projekty realizované v roku 2013 bude poukázaná na účet prijímateľa až po akceptovaní vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2012.

Všeobecné informácie

 • Zákon  č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti.
 • Výnos z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti.
 • Smernica  č. 6/2012 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplné znenie Rokovacieho poriadku komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.
 • Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Disponibilný objem  finančných prostriedkov na výzvy v roku 2013.
 • Návrhy zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2013.
 • Kontakty  na tajomníkov jednotlivých programov.

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2013

 Dotačné programy

(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

(účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013)

4 Umenie

(účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)

5 Pro Slovakia - NOVÁ VÝZVA!

(účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

6 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva - NOVÁ VÝZVA!

(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť - NOVÁ VÝZVA!

 (účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

8 Kultúrne poukazy

(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

 

Zdroj: https://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2013-27c.html