Výzva PRV pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

23.08.2013 18:25

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z programu rozvoja vidieka

slovenskej republiky 2007 – 2013

 

 

                                           Číslo výzvy:   2013/PRV/31

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“),

 

pre opatrenie  2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

 

 

v termíne  od 03.02.2014 do 14.02.2014

 

Rozpočet

 

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/31 je 24 224 022,00 EUR, z toho pre:

-       Cieľ Konvergencia: 22 824 022,00 EUR

-       Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 1 400 000,00 EUR

 

·      Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)

 

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku;

o   štátu.

 

·      Minimálne výdavky na jednu ŽoNFP  sú 5 000 EUR a maximálne 700 000 EUR.

 

·      Intenzita pomoci

Výšku pomoci z EPFRV a národných zdrojov upravuje článok 70 nariadenia Rady (ES)č. 1698/2005. Platba je pri dodržaní stanovených podmienok poskytovaná v plnej výške z verejných zdrojov.

 

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

100 % (80 % EÚ a 20 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;

100 % (55 % EÚ a 45 % SR) pre Ostatné oblasti.

 

Ak žiadateľ s výmerou lesa do 100 000 ha realizuje projekt na zmiešanom území (v oblasti cieľa Konvergencie aj v Ostatných oblastiach) podáva dva projekty – zvlášť na cieľ Konvergencie a zvlášť na Ostatné oblasti, avšak suma spolu oboch žiadostí musí byť v rozpätí minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov na jeden projekt. Ak žiadateľ s výmerou lesa nad 100 000 ha realizuje projekt na zmiešanom území (v oblasti cieľa Konvergencie aj v Ostatných oblastiach) podáva dva projekty – zvlášť na cieľ Konvergencie a zvlášť na Ostatné oblasti, suma každej žiadostí musí byť v rozpätí minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov na jeden projekt.

·      Oprávnenosť a rozsah činností realizácie projektu  

 

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi

predpismi EÚ.

-          realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými a abiotickými a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi;

-          obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v lesoch poškodených biotickými a abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi;

-          výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných opatrení; výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba protipožiarnych nádrží;

-          budovanie protipožiarnych pásov a priesekov; ich čistenie a údržba;

-          budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích a výstražných systémov.

 

·      Nadväznosti navrhovaných opatrení

 

Navrhované opatrenia sú v súlade s kľúčovým opatrením 9 Akčného plánu EÚ v oblasti lesného hospodárstva KOM (2006) 302 z 15. júna 2006.

Navrhované opatrenia vychádzajú s ustanovení § 28 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a budú realizované v lesných oblastiach a podoblastiach s vysokým, resp. stredným stupňom ohrozenia požiarmi, ktoré sú taxatívne stanovené vo vyhláške MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa.

V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, súčasťou žiadosti (projektu) je aj súhlasné stanovisko príslušného orgánu ochrany prírody.

 

·      Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:

 

Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období. Za oprávnené obdobie je považované obdobie odo dňa vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) pre toto opatrenie. Oprávnené výdavky musia spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktoré sú uvedené v kapitole 2  Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (ďalej len „Príručka“).

 

·      Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov:

 

1.      výdavky sú v súlade s legislatívou EÚ a SR;

2.      výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí NFP, musia byť primerané a musia byť vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti;

3.      výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.      výdavky musia byť uhradené zo strany prijímateľa pred ich deklarovaním PPA v rámci ŽoP (priebežná ŽoP, záverečná ŽoP).

 

·      Kritéria pre uznateľnosť výdavkov

 

Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)

  1. výdavky na vlastný sadbový materiál lesných drevín maximálne do výšky ceny obvyklej v mieste realizácie projektu;
  2. investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) – výdavky na výstavbu, dokončenie, rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest, výstavbu a rekonštrukciu protipožiarnych nádrží, vybudovanie zariadení a technológií protipožiarnych a monitorovacích systémov;
  3. prevádzkové výdavky  a služby (materiálové náklady; služby a ostatné priame náklady súvisiace s realizáciou projektov obnovy lesa a projektov ozdravných opatrení. )

 

·      Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

 

Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky, ktoré je rozdelené na oblasti cieľa Konvergencia a na oblasti mimo cieľa Konvergencia. Oblasti cieľa Konvergencia sú: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko: (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského kraja.

 

·      Časová oprávnenosť realizácie projektu:

 

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) 1x ročne, pričom poslednú ŽoP musí predložiť  najneskôr do 30.06.2015.

 

Kompletné informácie nájdete TU