Výzva program Cezhraničnej spolupráce

19.10.2013 12:27

Vyhlásenie výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolupráca SK - Nórsko. 

Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt:

https://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-pre-program-sk08-cezhranicna-spolupraca/

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt 
Príloha č. 1 - Ciele, výstupy a indikátory cieľov a výstupov projektu
Príloha č. 2 - Indikatívny zoznam oprávnených aktivít 
Príloha č. 3 - Formulár žiadosti o projekt v slovenskom jazyku 
Príloha č. 4 - Formulár žiadosti o projekt v anglickom jazyku 
Príloha č. 5 - Príručka pre žiadateľa 
Príloha č. 6 - Výberové kritéria 
Príloha č. 7 - Štatút výberovej komisie 
Príloha č. 8 - Rokovací poriadok výberovej komisie 
Príloha č. 9 - Zoznam požadovaných príloh 
Oznámenie o otvorení opatrenia A bilaterálneho fondu 
Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu 
Príloha č. 2 - Žiadosť o platbu z bilaterálneho fondu 
Príloha č. 3 - Zoznam potenciálnych nórskych partnerov