Výzva pre obce PRV Opatrenie 3.4.1

12.03.2013 17:13

 

Oznámenie č. 72 zo dňa 08.03.2013 (Výzva č. 2013/PRV/27)
 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1622/2013, zo dňa 26.02.2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.1. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.oblasť investícií týkajúcich sa infraštruktúry širokopásmového internetu
 

Podporované aktivity: investície do infraštruktúry širokopásmového internetu.

 

Územie: Banskobystrický a Prešovský kraj

Oprávnený žiadateľ: Obce, ktoré nie sú pólmi rastu, sú tzv. bielymi miestami z hľadiska pokrytia internetom (podľa štúdie realizovateľnosti OPIS „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“), majú do 500 obyvateľov (k 31.12.2006)
Bielym miestom je taká obec, ktorá nie je pokrytá širokopásmovými službami ani čiastočne   (Zoznam bielych miest  )
 
Maximálna výška podpory: 151 500 EUR
 
Alokácia prostriedkov:
 • Banskobystrický kraj 3 573 334 EUR
 • Prešovský kraj 3 093 333 EUR
   
  Oprávnené činnosti:
 • vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií);
 • budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie káblových rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, kanalizačné siete atď.).
   
  Predkladanie žiadostí: od 19.08.2013 do 30.08.2013
   
   
Zdroj: www: apa.sk