Aktuality 28 / Program ADAM2

19.03.2009 21:27

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu ADAM 2 - podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou.
O dotáciu môžu žiadať: obec, VÚC, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, školský internát, škola v prírode, fyzická osoba, ktorá vykonáva špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.
Špeciálna pozornosť je venovaná mládeži vo veku 13 až 17 rokov a mládeži, ktorá sa nachádza v inej situácii v porovnaní s väčšinovou populáciou (ochrana pred diskrimináciou).

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 15. apríla 2009.

Bližšie info. nájdete: https://www.iuventa.sk/index.php?www=news_detail&id_news=334&from=list1