PPA: Výzva č. 2014/PRV/34

29.01.2014 06:44

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3139/2013-610, zo dňa 21.01. 2014, zverejnila „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“. 

Rozpočet: 8 500 000 EUR 
Cieľ Konvergencia: 8 000 000 EUR 
Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 500 000 EUR 

Výzva je prioritne zameraná na projekty súvisiace so spracovaním: 

- mäsa a mäsových výrobkov, 
- mlieka a mliečnych výrobkov, 
- hydiny a vajec 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: 
- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov) 
- Pre podniky, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 uvedeného odporúčania a majú menej než 750 zamestnancov alebo nižší obrat než 200 miliónov EUR 

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 1 500 000 EUR 

Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 
– 50 % (37,5 % EÚ, 12,5 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje; 
– 40 % (20 % EÚ, 20 % SR) pre ostatné oblasti, pričom minimálne 60 % predstavujú vlastné zdroje. 

OPRÁVNENÉ SÚ INVESTÍCIE S NASLEDOVNÝMI SEKTORMI: 
• mäso a mäsové výrobky; 
• mlieko a mliečne výrobky; 
• hydina a vajcia; 
• prírodný med; 
• obilniny a produkty mlynského priemyslu, strukoviny a olejniny; 
• ovocie a zelenina; 
• zemiaky, sadivá a osivá; 
• liečivé rastliny a koreniny; 
• hrozno a víno; 
• obnoviteľné zdroje energie. 

PODPOROVANÉ ČINNOSTI PRVOSPRACOVATEĽSKÝCH SEKTOROV: 
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia hygienicko-sanitárnych režimov 
-výstavba, rekonštrukcia a modernizácia technológií na ochranu životného prostredia 
- výstavba, obstaranie a rekonštrukcia zariadení a technológií súvisiacich so spracovávaním produktov na výrobu potravín 
- zlepšenie prezentácie a prípravy produktov, podpora lepšieho využitia alebo eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu; 
- obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia (tlačiarne, skenery a pod.), zriadenie pripojenia k internetu k zefektívneniu činností zvyšujúcich pridanú hodnotu a zlepšujúcich predaj produkcie a zaistenia informatizácie; 
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok, odbytových centier (napr. prekladísk), skladov vrátane prístupových ciest; obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít vrátane obilných síl, síl mlynských výrobkov a výrobní kŕmnych zmesí, ako aj skladov produktov po spracovaní vrátane investícií spojených so spracovaním a využívaním obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou vodnej, veternej a solárnej energie); 
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov (vrátane ich vnútorného vybavenia) na priamy predaj výrobkov, tzn. zriadenie malých predajných miest, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje výrobky (ktoré sú uvedené v zozname prílohy I Zmluvy o ES). 
V prípade sektora „hrozno a víno“ sú uvedené činnosti oprávnené na podporu s výnimkou tých investícií, ktoré sú oprávnené na podporu v rámci Národného podporného programu (spoločná organizácia trhu s vínom), t.j. neoprávnenými investíciami v sektore hrozna a vína v rámci tohto opatrenia sú investície do nákupu vnútorného vybavenia pre predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného podniku, pretože tieto investície sú oprávnenými na podporu z Národného podporného programu v rámci SOT s vínom. 

TERMÍN ODOVZDÁVANIA ŽIADOSTÍ JE od 21.7.2014 do 1.8.2014 

Viac informácií o výzve a príručku žiadateľa môžete nájsť na https://www.apa.sk/index.php?navID=448