Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-4.1a-2013/01

22.05.2013 21:15
Regenerácia sídel ROP - samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami
 
 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel , Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – oblasť podpory 4.1a  – samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami aktualizáciu vzoru Žiadosti o NFP. Aktualizácia sa týka str. 3 tab. 7 „Projekt“ časť „Prioritná téma“, kde je doplnené uvedené: „24  – Cyklistické dráhy“.

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-4.1a-2013_01.doc

Žiadosť o NFP-ROP-4.1a_2013_01-aktualizovaný.doc

 


Pôvodné dokumenty k výzve:

 

Výzva ROP 4.1a-2013_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 4.1a ROP 2013_01.doc

Opis_projektu 4.1a ROP 2013_01.xls

FA - 4.1a ROP 2013_01.xls

Ciselnik opravnenych vydavkov 4.1a ROP 2013_01.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc