Komuniké NSS MAS k aktuálnemu stavu programu CLLD

19.10.2017 16:54

Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín

 

 

 

NSS MAS na základe podnetov z územia vyjadruje nespokojnosť so zdĺhavým  procesom schvaľovania stratégií CLLD a udeľovania štatútov MAS, zároveň:

-          upozorňuje, že napriek prísľubom, dohodám a v rozpore s výzvou do dnešného dňa neboli udelené štatúty MAS

-          upozorňuje na neefektívny, až šikanózny postup príslušných orgánov voči žiadateľom, nakoľko sú od žiadateľov duplicitne žiadané zmeny a doplnenia žiadostí. Vo väčšine  prípadoch sa jedná o niekoľko centové položky a žiadateľom je vytýkaná skutočnosť, že vo svojich žiadostiach nežiadajú maximálne možnú finančnú alokáciu, ale menej. Na takéto zanedbateľné doplnenia príslušné orgány vynakladajú neprimerane veľký dôraz, čím sa neprimerane odďaľuje proces implementácie LEADER/CLLD

-          upozorňuje, že takýmto spôsobom hodnotenia žiadostí je ohrozený celý program LEADER/CLLD a máme obavu či týmto postupom príslušných orgánov nebude možné spochybniť proces schvaľovania stratégií CLLD a udeľovania štatútov MAS

-          odmieta niesť zodpovednosť za nečerpanie prostriedkov z Európskych fondov spôsobených neopodstatnenými prieťahmi v procese schvaľovania štatútov MAS

-          naďalej očakáva, že bude podporený maximálne možný počet MAS v rámci SR v zmysle prílohy č.4  výzvy č. 21 PRV/2017, a prísľubov predsedu vlády SR

-          upozorňuje, že neustálym odďaľovaním udeľovania štatútov sa výrazne hazarduje s ľudským potenciálom územia, znevažuje sa práca miestnych aktérov a znemožňuje sa tvorba pracovných miest a rozvoj územia.

 

 

Predstavenstvo NSS MAS

Santovka, 12.10.2017