Grantový program Obce bližšie k Vám 2017

05.03.2017 08:09

Grantový program Obce bližšie k Vám 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc. V rámci V. ročníka programu budú prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc eur.

 

O grant sa nemôžu uchádzať žiadatelia, ktorí boli podporení Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016.

 

Oblasti podpory:

- V programe je možné žiadať o grant v niektorej z nasledujúcich oblastí:

 

1. Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupnenie verejnosti.

 

2. Ochrana prírodného prostredia obce/mesta a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry a fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok a pod.

 

3. Podpora vzdelávania prostredníctvom miestnych knižníc formou vzdelávacích cyklov, seminárov, besied a pod. Časť grantu môže byť použitá aj na materiálne vybavenie knižníc a zakúpenie nových titulov v súvislosti so vzdelávacím projektom.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať iba nasledovné subjekty s právnou subjektivitou:

- samosprávy – obce a mestá resp. mestské časti;

- miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.

 

Školy a školské knižnice nie sú oprávnenými žiadateľmi.

 

Z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti môže byť v tomto grantovom programe predložený iba jeden projekt. Pokiaľ sa napríklad hlási s projektom obec, miestna knižnica z danej obce už nemôže podať projekt a naopak. V prípade, ak podáte viac žiadostí z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti, do hodnotenia bude zaradená iba jedna žiadosť, a to tá, ktorá bola podaná najskôr.

 

Výška grantu:

- Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto programe granty v minimálnej výške 2 500,- eur a maximálnej výške 5 000,- eur na žiadateľa. Žiadosti, ktoré budú od Nadácie Slovenskej sporiteľne požadovať sumu mimo týchto limitov, budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.

 

Nutnou podmienkou je finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte vo výške minimálne 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu. Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

 

Príklad: Ak je celková výška rozpočtu na projekt 6 000 eur, povinná spoluúčasť žiadateľa musí byť minimálne 1 200 eur (20 % celkovej sumy), teda požadovaná suma od Nadácie Slovenskej sporiteľne môže byť v tomto prípade maximálne 4 800 eur.

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma.

 

Z grantu nie je možné hradiť:

- cestovné náklady (s výnimkou prepravy materiálu);

- prevádzkové náklady organizácie (nájomné a energie);

- odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu alebo spracovanie správy projektu;

- bankové poplatky.

 

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke https://podatelna.slsp.sk,  

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke,

- žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované.

 

Povinné súčasti:

Pri podávaní žiadosti je nutné v časti Galéria nahrať do elektronickej podateľne povinné súčasti:

- sken dokumentu o pridelení IČO;

- 2 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (prosíme, aby ste neprikladali viac fotografií);

- sken stručného vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je žiadateľom knižnica alebo kultúrna inštitúcia/centrum.

 

Akékoľvek iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu vami navrhovaného projektu, sú dobrovoľné. Neprikladajte prosím dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia.

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 12.4.2017 do 13:00 h.

 

Hodnotiace kritériá:

- projekt má pre obec/mesto dlhodobý prínos;

- do realizácie projektu je zapojená širšia miestna komunita, dobrovoľníci;

- projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

- rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva Obce bližšie k vám 2017 (https://bit.ly/2mkFcqo)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2m2db3Z