Dotácie MK SR na rok 2015

02.10.2014 10:05

2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

 

Podpora projektov zameraných na vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti; zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov; akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc.

podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť,

podprogram 2.2 Múzeá a galérie,

podprogram 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva,

podprogram 2.4 Akvizícia múzeí a galérií,

podprogram 2.5 Akvizícia knižníc.

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. december 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

 

4. Umenie

Podpora projektov zameraných na verejnú prezentáciu alebo publikovanie umeleckých reflexií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vznik a uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel, realizáciu a verejnú prezentáciu výtvarných diel, vydávanie zvukových a obrazových nosičov, realizáciu kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom alebo úhradu členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti kultúry, podporu tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov, ako aj na vnútorný rozvoj jednotlivých oblastí kultúry, najmä na výchovu umením a k umeniu.

podprogram 4.1 Divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity),

podprogram 4.2 Hudba (profesionálne kultúrne aktivity),

podprogram 4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

(profesionálne kultúrne aktivity),

podprogram 4.4 Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity (podujatia, ktoré sú súhrnom

aktivít viacerých druhov umenia),

podprogram 4.5 Literatúra a knižná kultúra,

podprogram 4.6 Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov.

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 2. december 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

 

6. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Podpora  kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, na podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry a tiež na uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre s cieľom napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a tiež na podporu ich integrácie do spoločnosti, na podporu kultúrnych aktivít zameraných na prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie a xenofóbie, na podporu tolerancie a prijímania inakosti, na posilnenie sociálnej súdržnosti a medzikultúrneho dialógu, ako aj na posilnenie politiky rodovej rovnosti.

podprogram 6.1 Živá kultúra

podprogram 6.2 Periodická tlač

podprogram 6.3 Neperiodická tlač

podprogram 6.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. december 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

 

7. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Podpora projektov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry zameraných na medzinárodné, celoslovenské a krajské festivaly, prehliadky, súťaže, edukačné aktivity, vznik novej autorskej tvorby, vedecko-výskumná a publikačná činnosť. Podpora projektov zameraných na postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti. Podpora kultúrnych aktivít v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti prezentujúcich Ľudovíta Štúra

podprogram 7.1 Prehliadky, festivaly súťaže,

podprogram 7.2 Edukačné aktivity,

podprogram 7.3 Vznik a prezentácia tvorby,

podprogram 7.4 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť,

podprogram 7.5 Postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej

činnosti.

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. december 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

5. Pro Slovakia

Podpora projektov prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať za významné v oblasti kultúry.

Podprogram 5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí,

podprogram 5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca

v oblasti kultúry,

podprogram 5.3 Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných

zdrojov.

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. december 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

1. Obnovme si svoj dom

Podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany

pamiatkového fondu.

podprogram 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej architektúry.

podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine.

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 16. január 2015

Kompletné informácie nájdete TU

 

Kultúrne poukazy

Informácie budú zverejnené na www.kulturnepoukazy.sk

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. jún 2015

Kompletné informácie nájdete TU