Aktuality 34 / Výzvy FSR

07.04.2009 10:32

Výzva: OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/01

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Projekty lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie

 

Výzva: OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/02

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.2: Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

 

Výzva: OP ZaSI – FSR – 2009/2.3/03

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.3: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.

 

Semináre k Výzvam 2009 02 a 03

Termín konania seminára

Miesto konania seminára

15.4. 2009

Nitra

16.4. 2009

Banská Bystrica

21.4. 2009

Prešov

 22.4. 2009

Košice