Aktuality 24 / Výzva ROP 4.1a

17.03.2009 21:35

Výzva MVRR SR na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP

 

operačný program:                          Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“)

prioritná os (číslo a názov):            4 Regenerácia sídiel

opatrenie (číslo a názov):               4.1 Regenerácia sídiel

oblasť podpory (názov):                  4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

kód výzvy:                                        ROP - 4.1.a-2009/01

dátum schválenia výzvy:                 16. 03. 2009

dátum vyhlásenia výzvy:                 16. 03. 2009

dátum ukončenia výzvy:                  18. 09. 2009

charakter výzvy:                                priebežná

 

Viac info na: https://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=12&page=1