Aktuality 21 / Aktualizovaný Programový manuál pre ROP verzia 1.5

10.03.2009 21:30

 

Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizovaný Programový manuál pre ROP verziu 1.5. Uvedený dokument poskytuje aktuálne informácie, na základe ktorých bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty ROP. Aktuálnu verziu Programového manuálu pre ROP je možné nájsť v časti Dokumenty na stiahnutie.

https://www.ropka.sk/download.php?FNAME=1236614940.upl&ANAME=Programov%C3%BD%20manu%C3%A1l%20ROP%20verzia%201.5%20(platn%C3%A1%20od%209.%203.2009).zip&attachment=1