Aktuality 062

16.04.2011 06:42

 

OPV-2011/3.1/02-SORO

 

Názov výzvy: Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z MRK

Kód výzvy: OPV-2011/3.1/02-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 4. 2011

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 15. 6. 2011

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 5 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov základnej školy;
  • cirkevné základné školy so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov cirkevnej základnej školy;
  • súkromné základné školy so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov súkromnej základnej školy.

Vo výzve sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.

Žiadatelia musia spĺňať definované podmienky oprávnenosti výzvy, ktoré sú uvedené v jej úplnom znení.

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

100 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR

 

Dokumenty na stiahnutie

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2011/3.1/02-SORO

Kompletná výzva s prílohami na stiahnutie