Aktuality 059

08.04.2011 08:27

 

Oznámenie PPA č. 45 zo dňa 6.4.2011 / VO – opatrenia 1.6 a 3.3

 

Riadiaci orgán pre Program rozvoja videka SR 2007 -2013 upozorňuje úspešných žiadateľov o NFP z opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie, ktorí ešte neukončili realizáciu projektov, že od 1. apríla 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 58/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon okrem iného upravuje znenie §7 ods. 1 nasledovne: „Ak verejný obstarávateľ poskytneosobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ povinná pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako obstarávateľ podľa tohto zákona, predpokladaná hodnota zákazky podľa §4 sa určuje podľa výšky takto poskytnutých prostriedkov.

 

Z uvedeného vyplýva, že od 1. apríla 2011 sú všetci žiadatelia povinní pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade s novelizovaným zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Postupy zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2011.