Aktuality 058

06.04.2011 18:22

 

LEADER - Výzva pre op. č. 4.2

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR zverejnila "Výzvu na predkladanie ŽoNFP č. 2011/PRV/18 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce" v termíne od 5.4.2011 do 31. 05. 2011 a žiadosť o NFP  (vydanú v rámci nového Usmernenia pre administráciu Osi 4 Leader, verzia č. 1.8) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/VÝZVY". Zároveň bolo zverejnené Usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader, verzia č. 1.8 platná od 15.4.2011 spolu s príslušnými prílohami (č. 10, 11, 12, 13, 14, 15) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/USMERNENIE". 

 

Zdroj: PPA