Aktuality 056

06.04.2011 12:33

 

Oznámenie PPA o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o: 

  • zaradenie do opatrenia prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

  • podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

  • podporu v územiach európskeho významu na lesnom pozemku v zmysle § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

  • zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálne platby v zmysle § 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

  • platbu na opatrenie lesnícko-environmetálne platby v zmysle § 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

  • aktualizáciu záväzku opatrenia lesnícko-environmentálne platby v zmysle § 61 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

v termíne od 04. apríla 2011 do 15. mája 2011

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (po 16. máji 2011) t.j. do 9.júna 2011 bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania. 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky. 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2010 žiadosť o platbu na územia európskeho významu na lesnej pôde predtlačené formuláre IL a zoznam lesných pozemkov ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť od 04. apríla 2011 na príslušnom RP PPA.