Príručka pre žiadateľa z PRV

Opatrenia 1.1. - 3.5. 

Usmernenia k podávaniu žiadostí

Usmernenie 2/2009 aktuálne platné od 15.7.2009

Príloha č 1 k Usmerneniu 2/2009 

Žiadosť o platbu platná od 1.3.2010

 

Usmernenie 1/2009 platné od 1.1.2009 do 14.7.2009

Príloha č 1 k Usmerneniu 1/2009

Príloha č.2 k Usmerneniu 1/2009

Usmernenie k úhrade DPH pre obce

Prostredníctvom tohto usmernenie bude obciam podporeným z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 uhrádzaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej 14 % sadzby DPH. Aplikácia ustanovení usmernenia, t.j. výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu DPH, ako aj spôsob a termíny ich predkladania budú v zmysle usmernenia zverejňované na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk
 

Dokumenty na stiahnutie:  

Usmernenie 1472 2010 100.pdf (32,5 kB)

Priloha Ziadost o uhradu DPH.xls (48 kB)

Zverejnené výzvy

 

 Os 1  Zvýšenie  konkurencieschopnosti sektoru  poľnohospodárstva  a  lesného  hospodárstva

Stav výzvy 

Opatrenie 1.1.Modernizácia fariem

                         Modernizácia fariem - priemy predaj 

uzatvorená

Opatrenie 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

uzatvorená

Opatrenie 1.3. Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

pozastavená

Opatrenie 1.4. Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

uzatvorená

Opatrenie 1.5. Odbytové organizácie výrobcov

uzatvorená

Opatrenie 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

uzatvorená

Opatrenie 1.7. Využívanie poradenských služieb

pozastavená

Os 2   Zlepšenie životného prostredia  a krajiny

 

   2.1. Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy

oznámenia PPA

Opatrenie 2.1.1. Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach

x

Opatrenie 2.1.2. Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernica 2000/60/ES

x

Opatrenie 2.1.3. Agroenvironmentálne platby

x

Opatrenie 2.1.4. Platby za životné podmienky zvierat 

x

    2.2.  Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy

oznámenia PPA

Opatrenie 2.2.1. Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 

X

Opatrenie 2.2.2. Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda

X

Opatrenie 2.2.3. Lesnícko-environmentálne platby 

X

Opatrenie 2.2.4. (2.1.) Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

X

Os 3   Kvalita života vo vidieckych oblastiach                         a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

 

Opatrenie 3.1.Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

uzatvorená

Opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

uzatvorená

Časť A  Investičné aktivity 

uzatvorená

Časť B  Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja  regiónu

uzatvorená

Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie

uzatvorená

   3.4. Skupina opatrení  Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb 

 X

Opatrenie 3.4.1.Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

uzatvorená

Opaternie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

uzatvorená

Opatrenie 3.5. Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja

uzatvorená

 Os 4   LEADER

 

Opatrenie 4.1. Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia

ukončená

Opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce

nevyhlásená

Opatrenie 4.3. Chod miestnej akčnej skupiny

ukončená

Os 5   Operácie technickej pomoci

 

Opatrenie 5.1.1. Technická pomoc

priebežná

Opatrenie 5.1.2. Národná sieť rozvoja vidieka 

ukončená

 

Monitorovacie správy

Opatrenia 1.1. - 3.5.