Novinky

Aktuality 25 / PPA: Aktualizovaná Príručka pre žiadateľa

18.03.2009 11:34
  PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 6725/2009, zo dňa 06.03.2009 aktualizovala Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v opatreniach 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné...

Aktuality 24 / Výzva ROP 4.1a

17.03.2009 21:35
Výzva MVRR SR na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP   operačný program:                          Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“) prioritná os (číslo...

Aktuality 23 / Rýchla informácia Agentúry SEVER

12.03.2009 05:40
Informácie z Agentúry sever - aktuality NSRR 2007-2013  Informačné semináre k výzvam OPVaV-2009/2.1/02-SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO. Nový Manuál logotypu ESF , verzia 2.0 z dieľne RO pre ZaSI. RO pre OP ZaSI vydal Usmernenie RO č. N1/2009. Časový...

Aktuality 22 / Infodni OP Životné prostredie

10.03.2009 21:41
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Vás srdečne pozývajú na Infodni v rámci Operačného programu Životné prostredie. Termíny a miesta konania: 23.03.2009, Poprad - Hotel Mountai View Aquacity           23.03.2009,...

Aktuality 21 / Aktualizovaný Programový manuál pre ROP verzia 1.5

10.03.2009 21:30
  Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizovaný Programový manuál pre ROP verziu 1.5. Uvedený dokument poskytuje aktuálne informácie, na základe ktorých bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo...

Aktuality 20 / Dedina roka 2009

07.03.2009 16:45
  V poradí už piaty ročník národnej súťaže Dedina roka 2009 vyhlásila 6.marca 2009 Slovenská agentúra životného prostredia SR pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a so Spolkom pre obnovu dediny. Súťaž...
<< 55 | 56 | 57 | 58 | 59