Výzva ÚSVRK - pracovná ponuka

19.04.2013 16:10

 

PRACOVNÁ PONUKA: Rómsky splnomocnenec hľadá terénnych facilitátorov


 

 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity vyhlasuje výzvu pre terénnych facilitátorov pre všetky kraje Slovenskej Republiky (vrátane Bratislavského kraja). Výzva je realizovaná v rámci medzinárodného projektu "Investícia v ranom detstve - podpora sociálnej inovácie a integrácie Rómov", podporeného zo zdrojov Európskej Komisie (programu PROGRESS).

 

 

Informácie o pracovnom mieste

 

Práca na dohodu s možnosťou neskoršieho zapojenia vybraných uchádzačov do pracovného pomeru Úradu vlády pre rómske komunity v rámci programu PROGRESS (prostredníctvom zmluvy na plný úväzok v rámci verejnej správy)

 

Miesto práce: jednotlivé regióny SR- program ponúka pracovné miesto pre 7 terénnych facilitátorov/ facilitátorky, s teritoriálnou pôsobnosťou výkonu v 3 vybraných obciach/ mestách

 

Ponúkaný plat (brutto): 700 EUR (od augusta 2013 do decembra 2014, v máji a júni 2013 budú mať vybraní kandidáti/ kandidátky prácu na dohodu v rozsahu max 15 pracovných dní)

 

Termín nástupu a typ pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce od 1.5.2013, pracovný pomer na plný úväzok v rámci verejnej správy v trvaní od 01.08.2013 do 31.12.2014

 

 

Náplň práce terénnych facilitátorov/ facilitátorky:

 

A: v rámci dohody o vykonaní práce, účasť na terénnom výskume v rozsahu 10 dní (predpokladaný termín: máj 2013) absolvovanie školenia/ tréningu, zameraného na prácu s rómskymi matkami (predpokladaný termín: jún 2013)

 

B: v rámci zmluvy na plný uväzok vo verejnej správe

 

 

implementácia aktivít programu PROGRESS (v termíne od 1. 8. 2013 do 31.12.2014), ktoré zahŕňajú:
- pravidelný kontakt facilitátora s vybranými skupinami rómskych matiek s cieľom ich aktívneho zapájania do predškolskej prípravy svojich detí,

 

 

- príprava komunitných stretnutí,

 

- komunikácia s materskými škôlkami,

 

- komunikácia s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy,

 

- komunikácia so zvolenými zástupcami obcí, v ktorých sa budú implementovať aktivity programu

 

- odovzdávanie mesačných výkazov manažmentu programu s detailným popisom vykonanej práce

 

- účasť na stretnutiach s projektovým tímom

 

 

Požiadavky na výber terénneho facilitátora:

 

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie (ukončené maturitou)

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s prácou v rómskych komunitách (min 5 rokov), skúsenosti s prácou s rómskymi ženami (výhodou)

Jazykové znalosti: ovládanie materinského jazyka rómskych žien a detí (rómčina a/ alebo maďarčina, v závislosti od regiónu)

Počítačové zručnosti: Microsoft Excel- základy, Microsoft Word- základy, Microsoft Powerpoint- základy

Osobné predpoklady a zručnosti: motivácia aktívne sa zapájať do života komunity, komunikatívnosť, flexibilita, korektnosť, flexibilita, kreatívnosť, bezúhonnosť

 

V prípade záujmu o miesto terénneho facilitátora prosím zašlite:

štrukturovaný životopis,kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia maturitného vysvedčenia, resp. diplomu nemusí byť overená notárom) a vyplnený dotazník (nájdete ho v ľavej časti internetovej stránke https://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod v kategórii Výzva pre terénnych facilitátorov v dokumentoch na stiahnutie pod uverejnením výzvy) na adresu: timea.kardos@minv.sk do 28. apríla 2013.

 

Výber uchádzačov bude prebiehať 29. apríla 2013 na základe zaslaných životopisov a vyplneného dotazníka. Výber uchádzačov bude posudzovať komisia, zložená z manažmentu projektu. Tí uchádzači, ktorí nezašlú požadované 3 dokumenty do 28. apríla 2013, nebudú do výberu uchádzačov zaradení.

 

Úrad si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Uchádzači, ktorí sa dostali do užšieho výberu, budú 29. apríla 2013 kontaktovaní za účelom telefonického interview s projektovou manažérkou.

 

V prípade doplňujúcich otázok k tejto výzve prosím kontaktujte projektovú manažérku, Mgr. Tímeu Kardos, PhD. na telefónnom čísle 0907 242 770.

 

Základné informácie k Programu Progress: Investícia v ranom detstve - podpora sociálnej inovácie a integrácie Rómov.Projekt Progress overí v praxi na Slovensku dve hlavné aktivity zamerané na Rómske matky, ktoré sa osvedčili v pilotnom projekte Dobrý začiatok realizovanom Rómskym vzdelávacím fondom. Ide o aktivity zamerané primárne na rómske matky. V Maďarsku počas pilotného projektu v rokoch 2010 - 2012 tieto aktivity výrazne zlepšili vzdelávania detí v rodine, spoluprácu rómskych rodičov so školami a škôlkami ale aj postoje rómskych matiek k vzdelávaniu.

 

Projekt sa skladá z dvoch prepojených aktivít:

 

Čítanie detských kníh - matky sa budú pravidelne stretávam a pod odborným vedením čítať detské knihy, ktoré potom môžu doma čítať so svojimi deťmi. Facilitátori skupín budú navštevovať rizikové rodiny a pomáhať rodičom pri práci s deťmi.Program spolupráce rodiny, materskej školy a komunity - umožní rodičom zapojiť sa do prípravy aktivít pre deti v materskej škole, čím sa zlepší spolupráca rodiny a materskej školy a sprostredkovane aj dochádzka detí.

 

 
Financovanie projektu

 

Financovaný z programu Progress, výzvy v oblasti sociálnej experimentácie, ktorá podporuje zavádzanie inovatívnych projektov v malom a ich starostlivé odborné vyhodnotenie, aby bolo možné zistiť, či je vhodné ich zaviesť vo väčšom rozsahu.

 

Projekt navrhnutý Úradom splnomocnenca spolu s medzinárodnými partnermi je výnimočný tým, že ide o jediný projekt z nového členského štátu podporený v rámci tohto programu. Z vyše 90 projektových žiadostí podporila Európska komisia iba 5.

 

Výhodou experimentu je, že pomôže otestovať niektoré sľubné prístupy bez využitia zdrojov daňových poplatníkov. Ak sa ukáže, že tieto prístupy sú prínosné a nákladovo efektívne, je možné ich neskôr rozšíriť s využitím štrukturálnych fondov EÚ.

 

VIAC INFO

 

Zdroj: USVRK