Výzva PRV pre opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

18.09.2013 12:03

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z programu rozvoja vidieka

slovenskej republiky 2007 – 2013

 

                                           Číslo výzvy:   2013/PRV/32

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“),

 

pre opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

 

v termíne  od 09.12.2013 do 20.12.2013

 

·      Rozpočet

 

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/32 je 5 334 028,06 EUR, z toho pre:

Cieľ Konvergencie: 2 221 748,21 EUR

Oblasti mimo cieľa Konvergencie: 3 112 279,85 EUR

 

·      Oprávnenosť konečného prijímateľa - oprávneného žiadateľa (ďalej len žiadateľ):

Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)

Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít (štátne príspevkové a rozpočtové organizácie, verejno-právne inštitúcie, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci

Subjekty – prvovýrobcovia a spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

 

·      Druh podpory - nenávratný finančný príspevok

 

Spôsob financovania:             plné financovanie (platby systémom predfinancovania a/alebo refundácie, pozri Prílohu č. 6 Opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a systémy financovania)

Typ investície:                        nezisková

 

·      Intenzita pomoci

 

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

100 % (75 % EÚ a 25 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;

100 % (50 % EÚ a 50 % SR) pre Ostatné oblasti.   

 

·      Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 70 000 EUR.

o  Pričom v prípade konečných prijímateľov nefinančnej pomoci prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti  lesného hospodárstva maximálna výška celkovej podpory de minimis, ktorú žiadateľ dostal počas troch predchádzajúcich rozpočtových rokov z akýchkoľvek verejných zdrojov (aj mimo PRV), nesmie presiahnuť 200 000 EUR, a to bez ohľadu na to v akej forme sa poskytla alebo či je poskytovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov EÚ.

o  Celková výška minimálnej pomoci jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

 

·      Oprávnenosť činností realizácie projektu:

 

Rozsah a činnosti (vrátane foriem vzdelávacích aktivít)

 

Podpora je cielená na vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie a inovovanie vedomostí a zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach EPFRV a cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Oprávnené sú všetky nasledovné vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľom opatrenia:

 

1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľom opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR, t.j. vzdelávacie aktivity (napr. semináre, kurzy, školenia) tematicky zamerané na:

·         technické, ekonomické a manažérske vedomosti súvisiace s rozvojom a konkurencieschopnosťou podniku v rezorte (aktualizácia zákonov, manažérske správanie, motivačné stratégie, komunikačné techniky, firemná kultúra);

·         nové  technológie z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;

·         poznatky z oblasti zvyšovania kvality hospodárenia výroby, výrobkov a bezpečnosti potravín;

·         prenos a využívanie poznatkov a výsledkov výskumu do pôdohospodárskej praxe (napr. technologické inovácie výrobných systémov, rozvoj biotechnológií);

·         trvaloudržateľný manažment prírodných zdrojov;

·         poznatky z dodržiavania Krížového plnenia (Cross Compliance);

·         využívanie výrobných postupov kompatibilných s obhospodarovaním a udržiavaním prírodnej krajiny a environmentu.

 

2. nasledovné formy informačných aktivít s aktuálnym obsahom a prínosom pre prax podľa platnej legislatívy SR:

·         tvorba nových vzdelávacích programov;

·         tvorba analýz vzdelávacích potrieb;

·         krátkodobé kurzy, školenia a tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;

·         konferencie a semináre;

·                  televízne a rozhlasové kampane (ako sú napr. propagačné a informačné kampane na podporu kvality a bezpečnosti potravín, mediálne aktivity, besedy, talk shows);

·         výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;

·         putovné aktivity k cieľovým skupinám;

 

3. ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.

Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.

 

·      Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:

 

Oprávnené výdavky musia spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktoré sú uvedené v časti A Kritéria pre uznateľnosť výdavkov a časti   B maximálne finančné limity vybraných oprávnených výdavkov  Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity (ďalej len „Príručka“), ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.

 

·      Kritériá pre uznateľnosť výdavkov

Podpora sa poskytuje na nasledovné výdavky spojené so zabezpečením a s realizáciou vzdelávacieho a informačného projektu:

 

1. Personálne výdavky (mzdy) pre pracovné pozície:

Projektový manažér, Finančný manažér, Koordinátor odbornej aktivity (garant), Lektor, Autor študijných a propagačných materiálov, Prekladateľ, Tlmočník, Oponent,  Administratívny pracovník, Asistent, Kvalifikované podporné činnosti - účtovníctvo projektu, programovanie webových stránok, portálov a údržba informačných systémov, pri dodržaní nasledovných podmienok:

 

a)      Pracovnoprávny vzťah – je vzťah na základe zákonníka práce alebo obdobnej pracovnoprávnej normy (napr. zákon o štátnej službe). V prípade, ak výkony v určitých pracovných pozíciach, ktoré prekračujú limit uvedený ako maximálny, konečný prijímateľ finančnej pomoci môže uviesť vyššiu hodinovú sadzbu, pričom jednoznačne preukáže zvýšenú hodinovú sadzbu, ktorú uvádza v projekte pre uvedené pracovné pozície. Ak konečný prijímateľ finančnej pomoci nepreukáže zvýšenú hodinovú sadzbu, hodinová sadzba bude upravená smerom nadol v súlade s max. limitmi (V prípade zamestnancov pracujúcich  na 100% na projekte, výdavky spojené so stravovaním - príspevok zo sociálneho fondu (čerpanie) a príspevok za zamestnávateľa na stravovanie sú pokladané za oprávnené. Ak pracovný výkon zamestnanca na projekte nie je na 100%, konečný prijímateľ finančnej pomoci stanoví počet hodín, ktoré sú určené na príslušný projekt (celkový fond pracovného času sa pomerne rozdelí). Dovolenka, PN a ďalšie obligatórne náhrady vyplývajúce z platnej legislatívy sú oprávnené, iba ak zamestnanec pracuje na 100% na projekte. Dovolenka je oprávnená podľa odpracovaného času na projekte. Ak zamestnanec má nárok na dovolenku na základe už odpracovaného času z minulých období mimo výkonu práce na projekte, čerpanie dovolenky je neoprávneným výdavkom.

 

b)      Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú neprípustné v prípade, ak by zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer s konečným prijímateľom finančnej pomoci vykonával u tohto konečného prijímateľa finančnej pomoci práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu na základe pracovno-právnych vzťahov mimo pracovného pomeru. Takto vzniknuté výdavky budú považované za neoprávnené.

 

c)      Zmluvy uzatvorené podľa Obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka, autorského zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu (t.j. zmluvné vzťahy mimo pracovnoprávnych vzťahov) podliehajú zákonu 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Príprava na lektorovanie je neoprávnenou aktivitou z pohľadu oprávnenosti výdavkov, t.j. oprávnené výdavky sa posudzujú iba vo vzťahu k samotnému výkonu lektorovania, resp. prednášania (lektorovi bude preplatený iba odprednášaný čas bez prípravy na lektorovanie a iných podporných a sprievodných aktivít).

 

Hodinová sadzba je sadzba za 60 minút. Ak činnosť trvá kratšie ako 60 minút, alikvotne sa k tomu prepočíta hodinová sadzba (napr. ak prednáška trvá 45 minút, tak zamestnancovi bude preplatené 45/60*hodinová sadzba.)

 

Uvedené sumy musia zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných a sociálnych poisťovní, ale nesmú zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku. Všetky personálne výdavky musia byť podložené pracovnými výkazmi s rozpismi vykonanej práce na aktuálnych tlačivách v čase vykonania danej aktivity zverejnených na webovom sídle https://www.apa.sk/. Uvedené sa týka všetkých osôb, ktoré sú súčasťou jednotlivých projektov, t. j. pracovníkov konečného prijímateľa finančnej pomoci pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, dohôd mimo pracovného pomeru alebo iných pracovnoprávnych vzťahov a taktiež zmluvných vzťahov mimo pracovnoprávnych vzťahov (dodávka služieb – personálne výdavky).

 

2.Cestovné, stravné, ubytovanie

 

a)Cestovné náhrady pre zamestnancov organizátora (pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

Výdavky na cestovné, stravné, telekomunikačné poplatky alebo iné náhrady u externých pracovníkov realizované formou zmluvných vzťahov mimo pracovnoprávnych vzťahov (dodávka služieb – personálne výdavky) sú neoprávnené výdavky.

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách zamestnancov organizátora z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť.

Akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.

Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú, železničnú, autobusovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu.

Pri použití motorového vozidla organizácie konečného prijímateľa finančnej pomoci je potrebné cestovné výdavky dokladovať formou správne vyplneného cestovného príkazu, technickým preukazom použitého dopravného prostriedku a smernicou konečného prijímateľa finančnej pomoci ohľadom používania vozidla organizácie.

Pri použití súkromného motorového vozidla je potrebné cestovné výdavky dokladovať v zmysle interných predpisov konečného prijímateľa finančnej pomoci s prílohami správne vyplneného cestovného príkazu, technickým preukazom použitého dopravného prostriedku, smernicou konečného prijímateľa finančnej pomoci o možnosti použitia súkromného vozidla na služobné účely, dohodou konečného prijímateľa finančnej pomoci so zamestnancom ohľadom použitia súkromného vozidla.

V tejto časti je možné zahrnúť aj zahraničné pracovné cesty v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (v prípade leteckej prepravy sa cena letenky preplatí v ekonomickej triede).

 

Cestovné náhrady obsahujú výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov zahrnutých v rámci personálnych výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním predmetnej aktivity projektu. Výška oprávnených výdavkov je obmedzená opatreniami uvedenými v zákone č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. V súlade s rešpektovaním zásady hospodárnosti, finančnej efektívnosti a účelovosti je pri:

 

a)    použití motorového vozidla organizácie konečného prijímateľa finančnej pomoci v rámci tejto položky oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt

b)   použití súkromného motorového vozidla náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy

c)    použití prostriedku verejnej dopravy náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy (je možné využiť na tuzemské pracovné cesty aj leteckú prepravu – do výšky ekonomickej triedy)

d)   použití taxíka oprávnená náhrada vo výške skutočných výdavkov (ak je to nevyhnutné, priamo súvisiace s projektom a je preukázané zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania verejných prostriedkov)

 

Do položky cestovné sa nezahŕňajú výdavky týkajúce sa údržby a obsluhy motorového vozidla organizácie.

a)    Výdavky na ubytovanie u účastníkov, zamestnancov konečného prijímateľa finančnej pomoci a osôb mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa na vzdelávacej aktivite nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 100 EUR/noc/osobu, za podmienky, že uvedená cena zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase.

 

b)   Výdavky na stravu u účastníkov, zamestnancov konečného prijímateľa finančnej pomoci zúčastňujúcich sa na vzdelávacej aktivite nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu. U zamestnancov konečného prijímateľa finančnej pomoci je tento výdavok akceptovateľný iba v prípade, že si neuplatňujú cestovné náhrady (vtedy sa vyplatí čiastka maximálne do výšky v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR).

 

Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ môžu predstavovať maximálne 30 % z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú vylúčené výdavky na pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí krajín EÚ). 

·           výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky 230 EUR vrátane ubytovania, stravy, cestovného a poistenia na osobu a deň (nezahŕňa cestu do miesta stáže alebo návštevy).

·           výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu maximálne do výšky 150 EUR vrátane ubytovania, stravy, cestovného a poistenia na osobu a deň.

 

3.Ostatné výdavky organizátora (len tie, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu prác na projekte a sú ľahko identifikovateľné) na:

 

·           výdavky na prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru – sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné (prenájom vlastnej didaktickej techniky a vlastného učebného priestoru nie sú zaradené medzi priame oprávnené výdavky, je ich možné zahrnúť medzi nepriame výdavky v rámci paušálnych výdavkov). Maximálne limity v nasledujúcej tabuľke sú orientačné. Pokiaľ konkrétny hotel ponúka prenájom učebného priestoru za nižšiu cenu, oprávnený výdavok je táto cena a nie maximálna cena uvedená v tabuľke.

·           kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie a pod.),

·           tvorbu a tlač študijného a informačného  materiálu – návrhy, grafická úprava, odborná úprava,  tlač a kopírovanie a väzbu vo väčších množstvách pri príprave a výrobe učebných materiálov, výdavky spojené s poštovou distribúciou a pod.,

·           šírenie informácií a publicitu projektu (tvorba webovej stránky, tlačové konferencie, výroba informačných a propagačných materiálov vrátane zverejnenia v tlači a masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie diseminačné aktivity projektu).V prípade masovokomunikačných prostriedkov preukazuje organizátor oprávnenosť výdavku prostredníctvom relevantného dokladu o zverejnení príslušného obsahu v masmédiách – napr. záznam obsahu, potvrdenie vysielateľa a pod. pričom z predloženého dokladu musí byť zrejmý obsah a časť vysielania. Uvedené doklady súčasne slúžia k preukázaniu dopadu projektu na cieľové skupiny projektu.

 

4.      Paušálne (nepriame) výdavky na ostatnú réžiu do maximálnej výšky 20 % z celkových výdavkov projektu. Sú to výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít projektu a taktiež režijné náklady konečného prijímateľa finančnej pomoci, ktoré súvisia s projektom, okrem výdavkov, ktoré  si konečný prijímateľ finančnej pomoci uplatňuje v priamych oprávnených výdavkoch v rámci projektu. Konečný prijímateľ finančnej pomoci  k paušálnym (nepriamym) výdavkom nepredkladá v Žiadosti o platbu žiadne podporné dokumenty.

 

·           Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky, ktoré je rozdelené na oblasti cieľa Konvergencia a na oblasti mimo cieľa Konvergencia. Oblasti cieľa Konvergencia sú: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko: (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského kraja.

 

·      Časová oprávnenosť realizácie projektu:

 

Žiadateľ musí predložiť poslednú žiadosť o platbu najneskôr do 31.03.2015.

 

Kompletné informácie nájdete TU