Výzva PRV pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov

30.06.2013 14:59

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z programu rozvoja vidieka

slovenskej republiky 2007 – 2013

 

                                           Číslo výzvy:   2013/PRV/30            

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“),

 

pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov

 

v termíne  od 02.12.2013 do 13.12.2013

 

UPOZORNENIE: Výzva je určená len pre spracovateľov poľnohospodárskych produktov!

 

Rozpočet

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/30 je 22 285 929 EUR, z toho pre:

-       Cieľ Konvergencia: 21 720 964 EUR

-       Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 564 965 EUR

 

Výzva je prioritne zameraná na projekty súvisiace so sektormi ovocia a zeleniny a sektorom hrozna a vína, pričom za takýto  projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v daných oblastiach predstavujú  minimálne 80 %  oprávnených výdavkov projektu.

 

·      Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)

 

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) v prípade spracovania poľnohospodárskych produktov:

Fyzické a právnické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov).

Pre podniky, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 uvedeného odporúčania a majú menej než 750 zamestnancov alebo nižší obrat než 200 miliónov EUR, sa intenzita maximálnej pomoci znižuje na polovicu, pričom aj na tento typ podnikov sa vzťahuje odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov, na ktoré odkazuje nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 vo svojom článku 28(3).

·      Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max.  1 500 000 EUR.

 

 

·      Intenzita pomoci

Maximálna sadzba podpory sa obmedzuje na mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES.

 

Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

50 % (37,5 % EÚ, 12,5 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;

40 % (20 % EÚ, 20 % SR) pre ostatné oblasti, pričom minimálne 60 % predstavujú vlastné zdroje.

 

V prípade podnikov, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 odporúčania Komisie 2003/361/ES a majú do 750 zamestnancov alebo obrat do 200 miliónov EUR, sa maximálna výška pomoci znižuje o polovicu.

 

·      Oprávnenosť a rozsah činností realizácie projektu  

 

Oprávnené sú investície súvisiace s nasledovnými sektormi:

·         mäso a mäsové výrobky;

·         mlieko a mliečne výrobky;

·         hydina a vajcia;

·         prírodný med;

·         obilniny a produkty mlynského priemyslu, strukoviny a olejniny;

·         ovocie a zelenina;

·         zemiaky, sadivá a osivá;

·         liečivé rastliny a koreniny;

·         hrozno a víno;

·         obnoviteľné zdroje energie.

 

V rámci podporovaných činností prvospracovateľských sektorov bude osobitný dôraz kladený na činnosti, ktoré súvisia so zavádzaním inovatívnych technológií, so spracovaním produktov ekologického poľnohospodárstva, ako aj s investíciami zameranými na priamy predaj vlastnej produkcie prijímateľa podpory.

Primárne spracovanie poľnohospodárskych produktov je spracovanie poľnohospodárskych produktov uvedených na zozname prílohy 1 Zmluvy o ES s cieľom získania jedného alebo viacerých produktov uvedených na zozname prílohy 1 Zmluvy o ES, t.j. vstup aj výstup sú produktmi zahrnutými v prílohe I k Zmluve o ES.

 

·      Podporované činnosti prvospracovateľských sektorov

 

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Napr.:

 

A      výstavba, rekonštrukcia a modernizácia hygienicko-sanitárnych režimov, napr. laboratórií, umyvární a šatní pre pracovníkov a návštevníkov;

 

B       výstavba, rekonštrukcia a modernizácia technológií na ochranu životného prostredia (spracovanie odpadu a čistenie odpadových vôd atď.);

 

C       výstavba, obstaranie a rekonštrukcia zariadení a technológií súvisiacich so spracovávaním produktov na výrobu potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 a nariadenie Rady (ES) č. 510/2006);

 

D      zlepšenie prezentácie a prípravy produktov, podpora lepšieho využitia alebo eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu;

 

E       obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia (tlačiarne, skenery a pod.), zriadenie pripojenia k internetu k zefektívneniu činností zvyšujúcich pridanú hodnotu a zlepšujúcich predaj produkcie a zaistenia informatizácie;

 

F        výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok, odbytových centier (napr. prekladísk), skladov vrátane prístupových ciest; obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít vrátane obilných síl, síl mlynských výrobkov a výrobní kŕmnych zmesí, ako aj skladov produktov po spracovaní vrátane investícií spojených so spracovaním a využívaním obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou vodnej, veternej a solárnej energie);

 

G      výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov (vrátane ich vnútorného vybavenia) na priamy predaj výrobkov, tzn. zriadenie malých predajných miest, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje výrobky (ktoré sú uvedené v zozname prílohy I Zmluvy o ES).

 

H      V prípade sektora „hrozno a víno“ sú uvedené činnosti oprávnené na podporu s výnimkou tých investícií, ktoré sú oprávnené na podporu v rámci Národného podporného programu (spoločná organizácia trhu s vínom), t.j. neoprávnenými investíciami v sektore hrozna a vína v rámci tohto opatrenia sú investície do nákupu vnútorného vybavenia pre predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného podniku, pretože tieto investície sú oprávnenými na podporu z Národného podporného programu v rámci SOT s vínom.

 

·      Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:

 

Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období. Za oprávnené obdobie je považované obdobie odo dňa vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) pre toto opatrenie. Oprávnené výdavky musia spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktoré sú uvedené v kapitole 2  Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“ (ďalej len „Príručka“). Oprávnenými výdavkami (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov uvedených v Príručke) sú:

o   investície do dlhodobého hmotného majetku;

o   investície do dlhodobého nehmotného majetku;

 

·      Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

 

Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky, ktoré je rozdelené na oblasti cieľa Konvergencia a na oblasti mimo cieľa Konvergencia. Oblasti cieľa Konvergencia sú: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko: (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského kraja.

 

·      Časová oprávnenosť realizácie projektu:

 

Žiadateľ musí predložiť poslednú žiadosť o platbu najneskôr do 30.06.2015.

 

Kompletné informácie nájdete TU