Výzva PRV pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

25.06.2013 11:57

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z programu rozvoja vidieka

slovenskej republiky 2007 – 2013

 

 

                               Číslo výzvy:   2013/PRV/28 aktualizácia č. 2

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“),

 

pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

v termíne  od 14.10.2013 do 25.10.2013

 

Rozpočet

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/28 je 24 584 075 EUR, z toho pre:

-       Cieľ Konvergencia: 23 654 255 EUR

-       Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 929 820 EUR

 

Výzva je prioritne zameraná na projekty v živočíšnej výrobe, pričom za takýto  projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v oblasti živočíšnej výroby predstavujú  minimálne 70 %  oprávnených výdavkov projektu.

 

 Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

 

·      Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max.  500 000 EUR.

 

1. v prípade oblastí cieľa Konvergencia:

–        50 % (37,5 % EÚ a 12,5 % SR) v znevýhodnených oblastiach, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;

–        40 % (30 % EÚ a 10 % SR) pre ostatných, pričom minimálne 60 % predstavujú vlastné zdroje.

2. v prípade Ostatných oblastí:

–        50 % (25 % EÚ a 25 % SR) pre ostatných v znevýhodnených oblastiach, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;

–        40 % (20 % EÚ a 20 % SR) pre ostatných, pričom minimálne 60 % predstavujú vlastné zdroje.

3. V prípade, ak žiadateľ nehospodári na poľnohospodárskej pôde

–        40 % (30 % EÚ a 10 % SR) pre ostatných, pričom minimálne 60 % predstavujú vlastné zdroje.

 

Žiadateľ si môže uplatňovať zvýšenú sadzbu podpory v znevýhodnených oblastiach v prípade, ak nadpolovičnou výmerou (viac ako 50 % výmery evidovanej v SAPS v roku 2012) hospodáril na poľnohospodárskej pôde v znevýhodnených oblastiach nezávisle od toho, či realizuje stavebnú investíciu a/alebo je predmetom projektu obstaranie, resp. modernizácia technického a/alebo technologického vybavenia.

 

·      Oprávnenosť činností realizácie projektu:

Rozsah a činnosti

 

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a zosúladené s požiadavkami životného prostredia. Napr.:

A.    Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov

Oblasť – Rastlinná výroba

Oblasť – Živočíšna výroba

Oblasť – Mechanizácia

Oblasť - Ostatné

 

B.     Obstaranie a modernizácia technického a technologického vybavenia

Oblasť – Rastlinná výroba

Oblasť – Živočíšna výroba

Oblasť – Mechanizácia

Oblasť - Ostatné

C.    Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín

náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín

 

·      Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:

Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období.            Za oprávnené obdobie je považované obdobie odo dňa vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) pre toto opatrenie. Oprávnené výdavky musia spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktoré sú uvedené v kapitole 2  Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 5. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ (ďalej len „Príručka“). Oprávnenými výdavkami (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov uvedených v Príručke) sú:

o   investície do dlhodobého hmotného majetku;

o   investície do dlhodobého nehmotného majetku;

 

·      Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky, ktoré je rozdelené na oblasti cieľa Konvergencia a na oblasti mimo cieľa Konvergencia. Oblasti cieľa Konvergencia sú: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko: (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského kraja.

 

·      Časová oprávnenosť realizácie projektu:

Žiadateľ musí predložiť poslednú žiadosť o platbu najneskôr do 30.06.2015.

 

Kompletné informácie nájdete TU