Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity.

09.03.2015 06:55

Ministerstvo vnútra SR - Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

 

Aktivita 1.1: Podpora vzniku nových komunitných centier

Podpora vzniku a budovania nových komunitných centier v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 20 000 EUR

 

Aktivita 2.1: Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia

Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s dôrazom na nízkonákladové opatrenia; na budovanie systému zásobovania pitnou vodou; na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 EUR

 

Aktivita 2.2: Podpora vybudovania a dobudovania technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných rómskych komunitchá

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 EUR

 

Aktivita 2.3: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – vybudovanie novej verejnej kanalizácie a kanalizačných prípojok v marginalizovaných rómskych komunitách

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 EUR

 

Aktivita 2.4: Podpora projektov zameraných na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v marginalizovaných rómskych komunitách

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 8 000 EUR

 

Aktivita 3.1: Podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách

Posilnenie intervencií v oblasti výchovy, vzdelávania a osvetovej práce

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 10 000 EUR

 

Aktivita 3.2: Podpora stredných škôl poskytujúcich vzdelávanie najmä žiakom z prostredia marginalizovaných rómskych komunít

Podpora projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality stredoškolského vzdelávania žiakov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Podporované budú najmä projekty zamerané na opravu, rekonštrukciu, stavebné úpravy, zmenu stavby, materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie stredných škôl a na podporu zabezpečenia pravidelnej dochádzky žiakov stredných škôl.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 EUR

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  640 000 EUR

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 12. máj 2015

Kompletné informácie nájdete TU