Výzva - EEA GRANTS - Cezhraničná spolupráca

05.11.2013 09:22

Vyhlásenie výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolupráca

Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca vyhlasuje 1. Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt:

 

Dátum otvorenia výzvy:  30.09.2013

Dátum uzatvorenia výzvy:   15.01.2014 

 

Výsledok 1: Vytvorenie nových a podpora existujúcich

partnerstiev/sietí

Výsledok 2: Posilnenie výmeny know‐how, osvedčených

postupov a skúseností s Nórskom

Výsledok 3: Vytvorenie lepších podmienok na hraničných

priechodoch 

Výsledok 4: Zlepšenie cezhraničného toku informácií

 

Všetky  projekty  podporované  v rámci  tohto  programu  musia  byť  implementované v slovensko‐ukrajinskom partnerstve! 

 

Kód výzvy:  CBC01

 

Viac na linku: https://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-pre-program-sk08-cezhranicna-spolupraca/