Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti navrhuje zjednodušenia implementácie EŠIF

16.06.2022 14:55

Úrad splnomocnenca vlády SR  pre rozvoj občianskej spoločnosti zrealizoval 15.6.2022  za účasti zástupcov Riadiacich orhgánov "Workshop k systému riadenia Programu Slovensko 2021 – 2027"  

Rámcový program stretnutia

  • aktuálne problémy a výzvy implementácie fondov EÚ (D. Hullová / ÚSV ROS),
  • nový systém riadenia Programu Slovensko – 1. náhľad (CKO),
  • diskusia.           

Účastníkom boli prezentované výstupy analýz problémov implementície EŠIF v tomto programovom období a návrhy možných riešení pre nové obdobie.Prítomní zástupcovia riadaicich orgánov nevidia možnosť zásadného riešenia súčasných problémov a zníženia byrokratickej záťaže. Za najväčšiu bariéru vnímajú Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, ktorý podľa ich názoru neumožňuje prechod od kontroly orientovanej na procesy ku kontrole orientovanej primárne na výsledky a výstupy projektov. Nevedia si nevedia predstaviť pri viacerých typoch najmä neinvestičných projektoch prechod ku kontrole výsledkovo orientovaných projektov namiesto podrobnej kontroly procesov projektov. Celkovo zo strany úradníkov ministerstiev sme vnímali nízku ochotu zásadným spôsobom meniť súčasné nastavenia EŠIF a kontroly projektov, napriek tomu, že práve tieto sú jedným z hlavných dôvodov maximálne kritického stavu čerpania európskych fondov. 

 

Na základe vstupov od prijímateľov podpory EŠIF z radov MNO a zamestnancov inštitúcií systému riadenia implementácie EŠIF, boli spracované Úradom splnomocnenca odporúčania a hodnotiaca správa, ktoré si môžete pozrieť na týchto odkazoch: