Maximálny príjem nezamestnaného platný od 01.07.2010.

08.07.2010 12:01

 

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti § 6 ods. 2 definuje uchádzača o zamestnanie takto:


Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý

a) nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,
d) vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov; skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5.

Výpočet maximálnej mzdy uchádzača o zamestnanie od 1.7.2010:


Životné minimum platné od 1.7.2010 ... 185,38 €

65 % zo sumy životného minima ... 120,50 €

Poistné zamestnanca do SP:
nemocenské poistenie 1,4 %...1,60 €
starobné poistenie 4,0 % ... 4,80 €
invalidné poistenie 3,0 % ... 3,60 €
poistenie v nezamestnanosti 1,0 % ... 1,20 €

Zdravotné poistenie 4,0 % ... 4,82 €

Daň ... pri uplatení nezdaniteľnej časti je preddavková daň 0 € (0 Sk)

SPOLU ... 65 % zosumy životného minima + odvody do SP + odvody do ZP
                   120,50 + 1,60 + 4,80 + 3,60+ 1,20 + 4,82 + 0 = 136,52

Hrubá mzda uchádzača o zamestnanie teda nesmie prekročiť sumu 136,52 €