Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách

21.12.2009 09:50

Dňa 11. 12. 2009 bolo uverejnené v Zbierke zákonov, v čiastke 183, opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  č. 517/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Toto opatrenie budeúčinné od 1. 1. 2010.

Opatrením sú ustanovené na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Tab